dnes
Neděle - zatazeno
25°C
zítra
Pondělí - oblacno
25°C
pozítří
Úterý - oblacno
19°C
Pražští radní měli první jednání, rozdělili si na něm kompetence
Nová Rada hl. m. Prahy. Pátý zprava stojí primátor Zdeněk Hřib. Foto: MHMP

Pražští radní měli první jednání, rozdělili si na něm kompetence

Pražské zastupitelstvo na dnešním ustavujícím zasedání zvolilo primátorem Zdeňka Hřiba. Zvoleni byli i ostatní členové Rady hl. m. Prahy, z nich jako náměstci primátora Pavel Vyhnánek a Adam Scheinherr (oba Praha Sobě), Petr Hlaváček a Petr Hlubuček (oba Spojené síly pro Prahu). Řadovými radními se stali Jan Chabr a Hana Kordová Marvanová (oba Spojené síly pro Prahu), Milena Johnová a Hana Třeštíková (obě Praha Sobě), Vít Šimral a Adam Zábranský (oba Piráti).

Nová Rada se dnes odpoledne v průběhu hodinové pauzy při jednání pražského zastupitelstva sešla k prvnímu jednání, na kterém schválila působnost členů městské rady:

• primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib – oblast informatiky, evropských fondů a zahraničních vztahů;

• I. náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček – oblast územního rozvoje a územního plánu;

• náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček – oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti;

• náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr – oblast dopravy;

• náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek – oblast financí a rozpočtu;

• radní hl. m. Prahy Jan Chabr – oblast správy majetku a majetkových podílů;

• radní hl. m. Prahy Milena Johnová – oblast sociální politiky a zdravotnictví;

• radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová – oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení;

• radní hl. m. Prahy Vít Šimral – oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání;

• radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková – oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu;

• radní hl. m. Prahy Adam Zábranský – oblast bydlení a transparentnosti.

Jednotliví členové Rady hl. m. Prahy mají svěřeny následující oblasti:

Primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast informatiky, evropských fondů a zahraničních vztahů
1. Oblast informatiky se zaměřením na:
•    eGovernment (poskytování veřejných služeb on-line prostředky),
•    provoz a rozvoj infrastruktury potřebné pro zajištění elektronických služeb hl. m. Prahy včetně rozvoje partnerství s privátní sférou v této oblasti,
•    koordinaci projektů v návaznosti na strategické cíle města pro oblast informatiky.

2. Oblast bezpečnosti se zaměřením na:
•    koordinaci městských organizací, které spravují technickou infrastrukturu v rámci hl. m. Prahy v oblasti zajištění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti.

3. Oblast evropských fondů se zaměřením na:
•    úspěšné dokončení implementace pražských operačních programů z programového období Evropské unie 2007–2013,
•    zajištění úspěšného čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v rámci multifondového Operačního programu Praha – pól růstu ČR v programovém období Evropské unie 2014–2020,
•    aktivní vyhledávání možností pro získávání evropských dotací z jiných dotačních titulů Evropské unie pro hl. m. Prahu,
•    přípravu čerpání finančních prostředků Evropské unie v období po roce 2021.

4. Oblast vnitřních vztahů se zaměřením na:
•      udílení čestných občanství a cen hl. m. Prahy,
•    užití znaku a vlajky hl. m. Prahy,
•    místní názvosloví.

5. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:
•    vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky,
•    koordinaci vztahů k Parlamentu České republiky, vládě České republiky, ministerstvům a ostatním orgánům státní správy.

6. Oblast zahraničních vztahů se zaměřením na:
•    koordinaci zahraničně-politických vztahů,
•    vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou,
•    problematiku Evropské unie včetně organizačních otázek zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu.

I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu
1. Oblast územního rozvoje a územního plánu se zaměřením na:
•    přípravu, projednání, monitorování, vyhodnocení a implementaci Strategického plánu hl. m. Prahy,
•    tvorbu územního plánu a jeho změn,
•    sledování národních a krajských koncepcí, tvorbu koncepcí městských a vznik jednotlivých projektů na území hl. m. Prahy,
•    zpracování, projednání a návrhy na realizaci strategických, územně-rozvojových a urbanistických programů hl. m. Prahy,
•    využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy,
•    rozvoj nevyužitých a zanedbaných území v rámci hl. m. Prahy,
•    projednávání záměrů územního rozvoje s ostatními kraji České republiky.

Náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti
1. Oblast infrastruktury a technické vybavenosti se zaměřením na:
•    řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy,
•    rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy,
•    optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy,
•    výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy.
2. Oblast životního prostředí se zaměřením na:
•    posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí,
•    přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod,
•    péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody,
•    ekologickou politiku města v rámci trvale udržitelného rozvoje,
•    informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí,
•    efektivní správu a rozvoj ploch městské zeleně v kompetenci hl. m. Prahy,
•    tvorbu a následné naplňování Územního energetického dokumentu hl. m. Prahy,
•    ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy,
•    rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu,
•    zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí,
•    zemědělství.
3. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:
•    fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy.
4. Oblast bezpečnosti se zaměřením na:
•    koordinaci činností v oblasti krizového managementu a ochrany obyvatelstva,
•    organizaci, koordinaci a vztahy hl. m. Prahy k záchranným a bezpečnostním složkám hl. m. Prahy při řešení mimořádných událostí a mimo ně,
•    přípravu a zprovoznění protipovodňových opatření v době krizového stavu,
•    zabezpečení jednotek sborů dobrovolných hasičů, zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy, technikou a nezbytným zázemím,
•    přípravu a realizaci celoměstských bezpečnostních cvičení,
•    organizaci, koordinaci a rozvoj Městského kamerového systému, Městského rádiového systému a Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva,
•    řízení Městské policie hl. m. Prahy,
•    přípravu koncepce fungování Městské policie hl. m. Prahy,
•    pomoc prostřednictvím Nadačního fondu Bezpečná Praha.
5. Oblast prevence kriminality se zaměřením na:
•    zpracování krajské koncepce prevence kriminality,
•    koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality prostřednictvím úzké spolupráce hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Policie ČR, Městské policie hl. m.  Prahy a nestátních neziskových organizací,
•    grantové řízení v oblasti prevence kriminality,
•    sledování nových hrozeb a trendů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikaci nových efektivních přístupů k jejich předcházení.

Náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy
1. Oblast dopravy se zaměřením na:
•    výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města,
•    rozvoj hlavního uličního systému pro individuální dopravu,
•    koordinaci a řízení dopravních systémů a procesů,
•    řešení dopravy v klidu na území hl. m. Prahy (zejména otázky parkovacích zón),
•    rozvoj individuální cyklistické dopravy, výstavbu cyklostezek, vyznačování cyklotras, zřizování a podporu zařízení k individuální cyklodopravě (např. půjčoven kol apod.),
•    rozvoj sítě městské hromadné dopravy, pražské integrované dopravy,
•    spolupráci jednotlivých dopravců v hl. m. Praze a pražské aglomeraci,
•    koordinaci a rozvoj spolupráce v oblasti hromadné dopravy s městskými částmi hl. m. Prahy,
•    spolupráci na řešení národních a mezinárodních projektů strategie rozvoje měst v oblasti hromadné dopravy,
•    řešení problematiky bezbariérovosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP).

Náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A.
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu
1. Oblast finanční politiky se zaměřením na:
•    návrh sestavy rozpočtů a vyúčtování výsledků hospodaření,
•    sledování plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu a navrhování opatření k zabezpečení rozpočtové rovnováhy v průběhu roku,
•    sledování a vyhodnocování efektivity finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu hl. m. Prahy,
•    kontakt s finančními institucemi při realizaci finančního hospodaření hl. m. Prahy,
•    práci s cizími zdroji v rozpočtu hl. m. Prahy a optimalizaci dluhové služby hl. m. Prahy vč. spolupráce na ratingovém hodnocení hl. m. Prahy,
•    jednání se státními institucemi o jejich finanční spoluúčasti na činnostech a projektech realizovaných hl. m. Prahou,
•    vymezení finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy,
•    přípravu střednědobého výhledu rozpočtu hl. m. Prahy,
•    návrhy způsobu financování investičních záměrů hl. m. Prahy,
•    spolupráci při zadání a vyhodnocení výsledků přezkumu hospodaření hl. m. Prahy.
2. Oblast výstavnictví se zaměřením na:
•    koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích.
3. Oblast správy majetku se zaměřením na:
•    koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Pražské tržnice v Holešovicích.

Radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů
1. Oblast správy majetku a majetkových podílů se zaměřením na:
•    zájmy hl. m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům,
•    svěřování majetku hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy vč. předkládání záměrů vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí hl. m. Prahy při jejich majetkoprávních úkonech,
•    úplatné převody, které vedou ke sjednocování vlastnictví v území s cílem efektivního rozvoje města,
•    majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných komunikacemi ve vlastnictví hl. m. Prahy dle schválených pravidel,
•    ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy,
•    spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy,
•    plnění úkolů vyplývajících pro hl. m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu k oprávněným fyzickým a právnickým osobám,
•    správu, opravy, údržbu a využití městského nemovitého majetku vyjma městského bytového fondu,
•    obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl. m. Prahy v souvislosti s nemovitým majetkem,
•    správu akciového portfolia hl. m. Prahy vč. souvisejících majetkových akvizic,
•    plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků,
•    bezúplatná nabytí majetku,
•    evidenci a inventarizaci majetku hl. m. Prahy, městem zřízených organizací a majetku svěřeného městským částem hl. m. Prahy a jimi zřízeným organizacím,
•    vztahy hl. m. Prahy k státnímu pozemkovému úřadu České republiky.

Radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová
Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví
1. Oblast sociální politiky se zaměřením na:
•    činnosti spojené se správou a rozvojem sítě sociálních služeb pro občany hl. m. Prahy,
•    grantovou a dotační politiku v oblasti sociálních služeb,
•    grantovou politiku v oblasti rodinné politiky,
•    činnosti a rozvoj služeb v oblasti péče o rodinu,
•    činnosti a rozvoj návazných či doplňujících služeb a projektů v oblasti sociální politiky,
•    činnost a rozvoj sociálních a návazných služeb zřizovaných hl. m. Prahou,
•    spolupráci s organizacemi zřizovanými církvemi, náboženskými společnostmi, spolky a dalšími neziskovými organizacemi v sociální oblasti,
•    spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti sociální politiky,
•    činnosti zaměřené na řešení specifických sociálních problémů osob žijících na území hl. m. Prahy.
2. Oblast zdravotnictví se zaměřením na:
•    grantovou politiku v oblasti zdravotnictví,
•    grantovou politiku v oblasti protidrogové prevence,
•    grantovou politiku v oblasti primární prevence,
•    podporu zajištění lékařských služeb první pomoci, pohotovostní stomatologické služby, sítě pohotovostních lékáren,
•    podporu poskytovatelů zdravotních služeb a projektů v oblasti zdravotnictví na území hl. m. Prahy,
•    spolupráci s organizacemi zřizovaných církvemi, náboženskými společnostmi, spolky a dalšími neziskovými organizacemi v oblasti zdravotnictví,
•    činnost a rozvoj zdravotních služeb zřizovaných hl. m. Prahou,
•    činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a zajištění provázanosti činností integrovaného záchranného systému,
•    plnění zakladatelské funkce v Olivově dětské léčebně,
•    podporu zajištění realizace protidrogové politiky na území hl. m. Prahy a zajištění oblasti primární prevence.
3. Oblast pohřebnictví se zaměřením na:
•    činnost a rozvoj služeb v oblasti pohřebnictví zřizovaných hl. m. Prahou,
•    péči o válečné hroby ve vlastnictví hl. m. Prahy, popř. podporu dalších subjektů, které zajišťuji tuto péči.

Radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová
Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení
1. Oblast legislativy a práva se zaměřením na:
•    přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, vyhodnocování a kontrolu jejich účinnosti a návrhy na jejich změny a zdokonalení,
•    posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy, a vnitřních předpisů orgánů hl. m. Prahy,
•    předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
•    vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím,
•    tvorbu a posuzování zásadních smluv a ostatních zásadních majetkoprávních aktů hl. m. Prahy,
•    problematiku taxislužby.
2. Oblast veřejné správy se zaměřením na:
•    rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy – Statut hl. m. Prahy,
•    vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti.
3. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:
•    koordinaci vztahů k městským částem hl. m. Prahy.
4. Oblast bydlení se zaměřením na:
•    koncepci bytové politiky hl. m. Prahy vč. podpory dostupnosti bydlení a bytové výstavby,
•    majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev,
•    legislativní a organizační podporu směřující k urychlení bytové výstavby na území hl. m. Prahy a vytvoření podmínek pro různé typy bytové výstavby na území hl. m. Prahy.

Radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání
1. Oblast školství se zaměřením na:
•    rozvoj školství včetně školství alternativního,
•    sledování a hodnocení kvality vzdělávání,
•    činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení,
•    informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy,
•    záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti školství,
•    podporu sportu ve školách.
2. Oblast sportu se zaměřením na:
•    činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi
a spolky,
•    grantovou politiku v oblasti sportu,
•    přímé investice do oblasti sportu.
3. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na:
•    spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a spolky, která se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.
4. Oblast vědy, výzkumu a inovací se zaměřením na:
•    problematiku podpory vědecko-výzkumných institucí,
•    spolupráci se státními subjekty, občanskými strukturami, univerzitami a vysokými školami v otázkách vědy a výzkumu,
•    podporu rozvoje inovačních technologií.
5. Oblast podpory podnikání se zaměřením na:
•    podporu malého a středního podnikání.

Radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková
Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
1. Oblast kultury se zaměřením na:
•    podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů,
•    spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit kulturní rozvoj města,
•    organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí,
•    spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury.
2. Oblast památkové péče se zaměřením na:
•    správu a rozvoj Pražské památkové rezervace a památkově chráněných objektů na území hl. m. Prahy,
•    podporu subjektů pečujících o památkově chráněné objekty.
3. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na:
•    spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými společnostmi,
•    zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek.
4. Oblast výstavnictví se zaměřením na:
•    koncepci výstavnictví na území hl. m. Prahy,
•    koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Kongresového centra Praha.
5. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na:
•    podporu zahraniční turistiky,
•    podporu kongresové turistiky.
6. Oblast národnostních menšin se zaměřením na:
•    spolupráci se spolky národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin,
•    integraci cizinců a romskou problematiku.

Radní hl. m. Prahy Adam Zábranský
Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti
1. Oblast bydlení se zaměřením na:
•    spolupráci na koncepci bytové politiky hl. m. Prahy vč. podpory dostupnosti bydlení a bytové výstavby,
•    správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy,
•    zajištění bytů pro sociální účely,
•    záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky,
•    spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby,
•    transformaci bytového fondu.
2. Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na:
•    přípravu protikorupční strategie hl. m. Prahy, koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky a konkrétních protikorupčních opatření v působnosti orgánů hl. m. Prahy,
•    koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy, upozorňujících na možné korupční jednání.
3. Oblast transparentnosti se zaměřením na:
•    rozvoj otevřených dat,
•    občanskou participaci.
 


Starosta Řeporyjí Novotný čelí obvinění

Dnes v 09:12

Policie obvinila starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) z výtržnictví a podněcování k trestnému činu vůči někdejšímu policejnímu prezidentovi Stanislavu Novotnému.

Sejdou se zastupitelé Prahy 4

24. června 2020 v 07:22

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 se bude konat dnes od 13 hodin v zasedacím sále historické Nuselské radnice (Táborská 500).

Další články
Nahoru