dnes
Pátek - zatazeno
3°C
zítra
Sobota - prehanky-snih
3°C
pozítří
Neděle - polojasno
2°C
Pražská politika

Pražské školy se mohou ucházet o evropské dotace

Po schválení Radou hl. m. Prahy vyhlásil odbor evropských fondů MHMP dne 19. října dvě nové výzvy v Operačním programu Praha – pól růstu ČR v prioritní ose Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. 

Výzva č. 20 s názvem „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol“ cílí na mateřské, základní a střední školy se sídlem v hl. m. Praze, základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se sídlem v hl. m. Praze a dalšími oprávněnými žadateli jsou taktéž městské části hl. m. Prahy a Hlavní město Praha samotné.

Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze a posílení rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávacímu vybavení. Žádosti o podporu musí být v souladu s Místním akčním plánem či Krajským akčním plánem vzdělávání, které budou uveřejněny na webových stránkách jednotlivých městských částí do 30. 3. 2017.

Z 200 milionů určených na tuto výzvu bude podporována modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních a základních speciálních škol i středních a středních speciálních škol s ohledem na věk a specifické potřeby dětí a žáků navštěvujících tato zařízení.
Peníze jsou vyčleněny i na stavební úpravy, rekonstrukce a pořízení nezbytného zařízení a vybavení pro realizaci kulturně komunitních programů a programů multikulturní výchovy.

Ve výzvě č. 21 „Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti“ je alokováno 360 milionů Kč a oprávněnými žadateli jsou Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy se sídlem v hl. m. Praze, nestátní neziskové organizace a veřejné vysoké školy.

Žádosti o podporu budou moci předkládat pro projekty týkající se aktivit vedoucích k začlenění dětí a žáků z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišným mateřským jazykem do výuky.

Zkvalitnění výuky přispěje mimo jiné i k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Podporované aktivity jsou vymezeny ve třech detailně popsaných tématech, z nichž musí žadatel povinně zařadit do projektu alespoň jedno z nich. Tato témata se obecně soustředí na rozvíjení schopností žáků fungovat bez předsudků a negativních stereotypů v zásadách demokracie a rovnosti v multikulturním prostředí jak ve vzdělávacím procesu, tak i prostřednictvím volnočasových aktivit, stejně jako na vzdělávání a rozvíjení schopností pedagogů dětem tyto kompetence předat.

Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů MHMP, říká: „Jsme si vědomi toho, že pro školská zařízení je složité a časově náročné projít celým procesem od podání žádosti po dokončení projektu. Chystáme proto semináře, které pomohou s přípravou žádostí a rozesíláme i informační dopisy, které by měly našim potenciálním žadatelům pomoci rychle se zorientovat a identifikovat, zda se dotace vztahují na jejich konkrétní potřeby.“

Příjem žádostí do obou výzev bude zahájen 21. 11. 2016 a ukončen 26. 1. 2017. Úplné znění výzev a informace o povinných přílohách a dokumentech doporučených k prostudování jsou na webu www.penizeproprahu.cz.


Praha 3: Nemůžete se za závažných důvodů dostavit k volbám?

12. ledna 2018 v 09:14

Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další články
Nahoru