dnes
Sobota - zatazeno
8°C
zítra
Neděle - obcasny-dest
5°C
pozítří
Pondělí - skorojasno
4°C
Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům
Zdroj: sxc.hu

Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům

Kamarádka se mi svěřila, že jí kolega z práce stále dělá návrhy, několikrát denně jí píše smsky, je dotěrný. Dělá to nepravidelně. Když na něj kamarádka vyjede s hrozbou, že ho někam udá, vždy dá nějaký čas pokoj, ale pak to začne znovu. On sice není její nadřízený, ale do značné míry ovlivňuje její vytíženost, a tudíž i výši odměn. A má to dobré u šéfů. Kamarádka se cítí v začarovaném kruhu. Jaké jsou možnosti se bránit takovému obtěžování? Změnilo se něco v této oblasti po Novém roce?

Vaše kamarádka je zřejmě obětí sexuálního obtěžování na pracovišti. Jedná se o formu diskriminace, jejíž zákaz upravuje především Listina základních práv a svobod, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (ZP) a zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon (AZ). V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, tedy i sexuální obtěžování.

Způsobů, jak se bránit takovému chování ze strany kolegy, je více. Nejprve doporučuji pokusit se vyřešit situaci prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel je dle § 16 ZP povinen zajistit zaměstnancům rovné zacházení a diskriminace je zakázána.

„§ 16 odst. 1, 2 ZP
(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon 108).“

V případě, že zaměstnavatel tyto své povinnosti na pracovišti nezajistí, může si kamarádka stěžovat na inspektorátu práce nebo na úřadu práce. Zaměstnavateli pak hrozí pokuta až do výše 400.000,– Kč podle § 11 zákona č. 251/2005, o inspekci práce nebo pokuta až do výše 1 mil. Kč podle § 139 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
„§ 11 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že

  1. diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce),

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.“

„§ 139 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a)
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákon

(3) Za přestupek

  1. podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“

Další možností je podat žalobu k soudu podle § 10 AZ. Žalobou se lze domáhat
• upuštění od jednání (sexuálního obtěžování);
• odstranění následků tohoto jednání (pokud nějaké má);
• poskytnutí přiměřené zadostiučinění (např. omluva, případně i zadostiučinění v penězích – výši určí soud s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu).
„§ 10 AZ
(1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.“

V žalobě musí vaše kamarádka uvést vše, z čeho lze dovodit, že se kolega sexuálního obtěžování dopouští a nejlépe vše doložit důkazy. Rozhodně doporučuji nemazat žádné SMS, e-maily, apod., které by mohly v daném řízení posloužit jako důkaz. Vhodná je i výpověď kolegů, kteří byli svědky daného jednání ze strany kolegy. V případě, že soud dovodí diskriminační chování žalovaného, přenese soud důkazní břemeno na něj podle § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ). To znamená, že žalovaný je naopak povinen dokazovat, že z jeho strany k takovému jednání nedošlo a pokud ano, tak souladu s právem.
„§ 133a OSŘ písm. a)
Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci
a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách 56b),
je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“

V případě, že by chování kolegy přerostlo do závažnějších forem sexuálního obtěžování, může také naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Může se například jednat o obtěžování tzv. něco za něco, případně nucení oběti strpět osahávání. Pak už by patrně šlo o trestný čin vydírání podle § 175 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (TZ).
„§ 175 odst. 1 TZ odst. 1
Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.“

Případy zamezování svobodného pohybu (zamknutí poškozené v kanceláři, apod.) pak spadají pod skutkovou podstatu trestného činu omezování osobní svobody podle § 171 TZ.
„§ 171 odst. 1
Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Za nejtěžší formu sexuálního obtěžování pak lze považovat trestný čin znásilnění podle § 185 TZ.
„§ 185 odst. 1
Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“

V případech, kdy jednání kolegy dosahuje takové míry společenské škodlivosti, že naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu, lze se účinně bránit podáním trestního oznámení na Policii ČR.

Autorem odpovědi je pražský advokát David Máša.


Novela zákona o elektronických komunikacích ve vztahu k operátorům

1. listopadu 2017 v 16:08

Po mnoha letech intenzivního jednání všech složek legislativního procesu a velkého tlaku veřejnosti, respektive neziskových sdružení, vešla v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, zaměřená primárně na problematiku ochrany spotřebitele při styku s telekomunikačními...

Novela zákona o daních z příjmů: Podnikatelům se vyplatí změny využít už letos

24. října 2017 v 11:02

Konec roku se blíží a mnozí podnikatelé i firmy už teď začínají připravovat podklady k daňovému přiznání. Letos v červenci byl přijat daňový balíček se zásadními novelami zákona o daních z příjmů. Díky přechodnému ustanovení mají podnikatelé letos dvě možnosti, jak při tvorbě daňového přiznání...

Registrujte se na seminář. Téma? GPDR - seznámení a poznatky z praxe

16. října 2017 ve 20:08

Advokátní kanceláří macek I legal chystá na listopad seminář na téma GPDR – seznámení a poznatky z praxe. Volná místa jsou ještě k dispozici. 

Právní úprava kamerových systémů podle GDPR

8. října 2017 v 15:59

To, že bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně též nazýváno GDPR podle anglické zkratky general data protection regulation, je již mezi podnikateli poměrně známou skutečností. Stále však mnoho z nich tápe v některých...

Právo: Kdy je možné domáhat se opravy zdi na hranici sousedních pozemků?

28. srpna 2017 v 08:15

Oddělení sousedních pozemků je každodenní problém a v praxi často nastávají případy, kdy není možné jednoznačně určit, kde se nachází jejich přesná hranice. Zákon číslo 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), problematiku hraničních linií na rozdíl od svého předchůdce reguluje poměrně...

E-shopy budou muset měnit obchodní podmínky. Nařízení EU začne platit v květnu 2018

21. srpna 2017 v 09:10

Nově přijaté nařízení EU, které se dotýká v podstatě téměř všech podnikatelů, se pochopitelně výrazně dotkne i fungování majitelů a provozovatelů eshopů.

Právní pohled: Jak postupovat, pokud má soused žumpu na mém pozemku?

17. srpna 2017 v 08:04

Nastane-li v sousedských vztazích situace, že soused dlouhodobě užívá žumpu, která je na hranicích jeho pozemku s vaším nebo dokonce přímo na vašem pozemku existuje hned několik možností, jak tuto situaci právně vyřešit.

Může se vám hodit: Jak se bránit sousedovi, který ohrožuje čistotu vaší vody

2. srpna 2017 v 09:10

Pokud už se vám někdy stalo, že váš soused ohrožoval čistotu vaši vody ve studni, pak v následujících řádcích se dozvíte, jak se mu bránit.

Česká republika má zaplatit majitelům bytů miliony

17. července 2017 ve 14:42

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (dále „ESLP“) odmítl odvolání České republiky ve věci ČAPSKÝ a JESCHKEOVÁ proti ČESKÉ REPUBLICE a potvrdil tak své dřívější rozhodnutí z 9. února 2017, které tímto nabylo právní moci dne 3. července 2017. Rozsudkem bylo výše uvedeným majitelům bytů...

Novela vyhlášky o registraci vozidel

30. června 2017 v 09:56

Dne 1. 6. 2017 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy č. 158/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o již třetí novelizaci vyhlášky o registraci vozidel v roce 2017.

Další články
Nahoru