Dnes Pondělí - jasno 23°C
Zítra Úterý - zatazeno 27°C
Pondělí 14. 6. 2021
Svátek má Roland
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům
Zdroj: sxc.hu

Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům

Kamarádka se mi svěřila, že jí kolega z práce stále dělá návrhy, několikrát denně jí píše smsky, je dotěrný. Dělá to nepravidelně. Když na něj kamarádka vyjede s hrozbou, že ho někam udá, vždy dá nějaký čas pokoj, ale pak to začne znovu. On sice není její nadřízený, ale do značné míry ovlivňuje její vytíženost, a tudíž i výši odměn. A má to dobré u šéfů. Kamarádka se cítí v začarovaném kruhu. Jaké jsou možnosti se bránit takovému obtěžování? Změnilo se něco v této oblasti po Novém roce?

Vaše kamarádka je zřejmě obětí sexuálního obtěžování na pracovišti. Jedná se o formu diskriminace, jejíž zákaz upravuje především Listina základních práv a svobod, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (ZP) a zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon (AZ). V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, tedy i sexuální obtěžování.

Způsobů, jak se bránit takovému chování ze strany kolegy, je více. Nejprve doporučuji pokusit se vyřešit situaci prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel je dle § 16 ZP povinen zajistit zaměstnancům rovné zacházení a diskriminace je zakázána.

„§ 16 odst. 1, 2 ZP
(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon 108).“

V případě, že zaměstnavatel tyto své povinnosti na pracovišti nezajistí, může si kamarádka stěžovat na inspektorátu práce nebo na úřadu práce. Zaměstnavateli pak hrozí pokuta až do výše 400.000,– Kč podle § 11 zákona č. 251/2005, o inspekci práce nebo pokuta až do výše 1 mil. Kč podle § 139 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
„§ 11 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že

  1. diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce),

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.“

„§ 139 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a)
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákon

(3) Za přestupek

  1. podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“

Další možností je podat žalobu k soudu podle § 10 AZ. Žalobou se lze domáhat
• upuštění od jednání (sexuálního obtěžování);
• odstranění následků tohoto jednání (pokud nějaké má);
• poskytnutí přiměřené zadostiučinění (např. omluva, případně i zadostiučinění v penězích – výši určí soud s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu).
„§ 10 AZ
(1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.“

V žalobě musí vaše kamarádka uvést vše, z čeho lze dovodit, že se kolega sexuálního obtěžování dopouští a nejlépe vše doložit důkazy. Rozhodně doporučuji nemazat žádné SMS, e-maily, apod., které by mohly v daném řízení posloužit jako důkaz. Vhodná je i výpověď kolegů, kteří byli svědky daného jednání ze strany kolegy. V případě, že soud dovodí diskriminační chování žalovaného, přenese soud důkazní břemeno na něj podle § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ). To znamená, že žalovaný je naopak povinen dokazovat, že z jeho strany k takovému jednání nedošlo a pokud ano, tak souladu s právem.
„§ 133a OSŘ písm. a)
Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci
a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách 56b),
je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“

V případě, že by chování kolegy přerostlo do závažnějších forem sexuálního obtěžování, může také naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Může se například jednat o obtěžování tzv. něco za něco, případně nucení oběti strpět osahávání. Pak už by patrně šlo o trestný čin vydírání podle § 175 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (TZ).
„§ 175 odst. 1 TZ odst. 1
Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.“

Případy zamezování svobodného pohybu (zamknutí poškozené v kanceláři, apod.) pak spadají pod skutkovou podstatu trestného činu omezování osobní svobody podle § 171 TZ.
„§ 171 odst. 1
Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Za nejtěžší formu sexuálního obtěžování pak lze považovat trestný čin znásilnění podle § 185 TZ.
„§ 185 odst. 1
Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“

V případech, kdy jednání kolegy dosahuje takové míry společenské škodlivosti, že naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu, lze se účinně bránit podáním trestního oznámení na Policii ČR.

Autorem odpovědi je pražský advokát David Máša.


Proč si dát pozor na ukončení pracovního poměru dohodou

10. června 2021 v 07:00

Mnoho lidí dnes prožívá nejistotu a bojí se ztráty zaměstnání. Firmy jsou zasaženy opatřeními proti šíření koronaviru a ztrácejí ekonomickou svěžest a sílu. Nad mnohými zaměstnanci se pak vznáší riziko výpovědi. Na co si dát pozor z pozice zaměstnance?

Díky schválené novele notářského řádu bude založení společnosti rychlejší a levnější

7. června 2021 v 11:07

Sněmovna v pátek ve třetím čtení schválila novelu notářského řádu z pera poslankyně Moniky Červíčkové. Novela přichází s rozsáhlou digitalizací procesu zakládání a změn obchodních společností. Už od září tak bude možné založit si společnost on-line, a to za pouhou hodinu a levněji než dnes....

Na co má zaměstnanec právo?

3. června 2021 v 08:17

V posledních měsících dochází v určitých oborech ke zhoršení ekonomické situace, která může mít za následek rušení pracovních míst. Zároveň ještě stále mnozí zaměstnanci nevědí, jak se v některých situacích zachovat. Jaká specifika se v oblasti pracovněprávních vztahů objevují a na co má vlastně...

Bezplatná Poradna při finanční tísni v Praze 4 pomáhá

27. května 2021 v 09:17

Praha 4 podporuje činnost bezplatné Poradny při finanční tísni. Ta radí lidem, jak se vypořádat s dluhy i s exekucemi, a zpracovává také návrhy na oddlužení. Mnoho dotazů směřuje i na insolvence, rodinný rozpočet a konkrétní smlouvy. Poradci pracují s klienty na jejich rozpočtech a ladí jejich...

Právní poradna Prahy 15

15. května 2021 v 16:10

Právní poradna pro veřejnost, poskytující své služby v budově Úřadu městské části Praha 15, bude od 1. června 2021 k dispozici nově pouze ve středu, v prodloužené době, a to od 9 do 14:30 hodin.

První pražské zkušenosti s prosazováním nových zákonných pravidel pro online platformy zprostředkující krátkodobé ubytovací služby

16. února 2021 v 10:52

V loňském roce Parlament přijal novelu zákona, který stanoví povinnosti online platformám, které zprostředkují ubytovací služby. Na základě tohoto zákona živnostenské odbory pražských městských částí zaslaly výzvy platformám jako např. Airbnb, Booking.com apod., aby sdělily informace o uzavřených...

innogy řeší týdně desítky stížností na energošmejdy

26. ledna 2021 ve 21:11

Přes padesát stížností týdně na jednání energošmejdů řeší v době epidemie koronaviru zaměstnanci skupiny innogy v České republice. Na denním pořádku jsou velmi často úplně beznadějné případy seniorů, kterým hrozí mnohatisícové sankce. innogy varuje před negativním fenoménem posledních měsíců,...

Přednáška: Pracovní právo

7. ledna 2021 v 06:33

Městská knihovna připravila na 8. února v 17 hodin on-line přednášku o základech pracovního práva zaměřenou na nejdůležitější práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.

Další články
Nahoru