Dnes Středa - polojasno 19°C
Zítra Čtvrtek - polojasno 17°C
Středa 5. 10. 2022
Svátek má Eliška
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům
Zdroj: sxc.hu

Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům

Kamarádka se mi svěřila, že jí kolega z práce stále dělá návrhy, několikrát denně jí píše smsky, je dotěrný. Dělá to nepravidelně. Když na něj kamarádka vyjede s hrozbou, že ho někam udá, vždy dá nějaký čas pokoj, ale pak to začne znovu. On sice není její nadřízený, ale do značné míry ovlivňuje její vytíženost, a tudíž i výši odměn. A má to dobré u šéfů. Kamarádka se cítí v začarovaném kruhu. Jaké jsou možnosti se bránit takovému obtěžování? Změnilo se něco v této oblasti po Novém roce?

Vaše kamarádka je zřejmě obětí sexuálního obtěžování na pracovišti. Jedná se o formu diskriminace, jejíž zákaz upravuje především Listina základních práv a svobod, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (ZP) a zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon (AZ). V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, tedy i sexuální obtěžování.

Způsobů, jak se bránit takovému chování ze strany kolegy, je více. Nejprve doporučuji pokusit se vyřešit situaci prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel je dle § 16 ZP povinen zajistit zaměstnancům rovné zacházení a diskriminace je zakázána.

„§ 16 odst. 1, 2 ZP
(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon 108).“

V případě, že zaměstnavatel tyto své povinnosti na pracovišti nezajistí, může si kamarádka stěžovat na inspektorátu práce nebo na úřadu práce. Zaměstnavateli pak hrozí pokuta až do výše 400.000,– Kč podle § 11 zákona č. 251/2005, o inspekci práce nebo pokuta až do výše 1 mil. Kč podle § 139 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
„§ 11 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že

  1. diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce),

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.“

„§ 139 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a)
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákon

(3) Za přestupek

  1. podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“

Další možností je podat žalobu k soudu podle § 10 AZ. Žalobou se lze domáhat
• upuštění od jednání (sexuálního obtěžování);
• odstranění následků tohoto jednání (pokud nějaké má);
• poskytnutí přiměřené zadostiučinění (např. omluva, případně i zadostiučinění v penězích – výši určí soud s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu).
„§ 10 AZ
(1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.“

V žalobě musí vaše kamarádka uvést vše, z čeho lze dovodit, že se kolega sexuálního obtěžování dopouští a nejlépe vše doložit důkazy. Rozhodně doporučuji nemazat žádné SMS, e-maily, apod., které by mohly v daném řízení posloužit jako důkaz. Vhodná je i výpověď kolegů, kteří byli svědky daného jednání ze strany kolegy. V případě, že soud dovodí diskriminační chování žalovaného, přenese soud důkazní břemeno na něj podle § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ). To znamená, že žalovaný je naopak povinen dokazovat, že z jeho strany k takovému jednání nedošlo a pokud ano, tak souladu s právem.
„§ 133a OSŘ písm. a)
Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci
a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách 56b),
je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“

V případě, že by chování kolegy přerostlo do závažnějších forem sexuálního obtěžování, může také naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Může se například jednat o obtěžování tzv. něco za něco, případně nucení oběti strpět osahávání. Pak už by patrně šlo o trestný čin vydírání podle § 175 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (TZ).
„§ 175 odst. 1 TZ odst. 1
Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.“

Případy zamezování svobodného pohybu (zamknutí poškozené v kanceláři, apod.) pak spadají pod skutkovou podstatu trestného činu omezování osobní svobody podle § 171 TZ.
„§ 171 odst. 1
Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Za nejtěžší formu sexuálního obtěžování pak lze považovat trestný čin znásilnění podle § 185 TZ.
„§ 185 odst. 1
Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“

V případech, kdy jednání kolegy dosahuje takové míry společenské škodlivosti, že naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu, lze se účinně bránit podáním trestního oznámení na Policii ČR.

Autorem odpovědi je pražský advokát David Máša.


Odškodnění po nehodě. O statisíce vás připraví banální chyby

18. září 2022 v 09:01

Většina lidí netuší, jak postupovat po dopravní nehodě. Nemají v ruce potřebné informace, navíc jim chybí povědomí o vlastních právech. Chyby je pak připraví o spravedlivou kompenzaci. Podle statistik společnosti Vindicia se přitom průměrné odškodnění za zranění po bouračce vyšplhalo na 927 tisíc...

Magistrát přijímá korupční podání od občanů několika způsoby, včetně anonymního

22. srpna 2022 v 09:58

V případě podezření na korupční jednání mají Pražané možnost se bezpečně obracet na Magistrát hl. m. Prahy. A to buď prostřednictvím protikorupční linky, nebo s využitím komunikačních kanálů určených pro příjem oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob,...

Jak jdou na udržitelnější spotřebu v 26 zemích Evropy

14. srpna 2022 v 06:56

Mnozí evropští prodejci, výrobci i zákonodárci se snaží o snížení dopadu spotřeby na životní prostředí a větší udržitelnost obchodu. Někde se snaží zatraktivnit opravy či nákupy jízdních kol a veřejnou dopravu, jinde mají aplikaci proti plýtvání potravinami nebo nabízejí 10% slevu na nákup kávy do...

Praha 15: Právní poradna pro seniory a rodiče samoživitele ukončila provoz

28. července 2022 v 09:39

Právní poradna, která byla vyhrazena seniorům a rodičům samoživitelům každé pondělí, byla ukončena.

Na co máte právo při stávce letištního personálu?

27. července 2022 v 07:50

Dnešní stávka tisíců členů letištního personálu společnosti Lufthansa se dotkne 130 000 cestujících, letících z Frankfurtu a Mnichova nebo přes tato významná letiště. Rušení či významná zpoždění letů se očekávají také ve čtvrtek a v pátek. Důležité informace o právech cestujících přináší Evropské...

Bezplatná právní poradna v Praze 14 bude měsíc uzavřena

27. června 2022 v 11:06

V období od 6. července do 3. srpna bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v budově radnice Prahy 14 (Bratří Venclíků 1072, 1. patro, kancelář 119) každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák.

Pracovní úrazy. Jaké největší chyby připraví poškozené o kompenzaci?

28. dubna 2022 v 08:09

Oběti pracovních úrazů či nemoci z povolání si každý rok 28. dubna připomínají Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V Česku se s úrazy v zaměstnání setká více než 40 000 lidí, drtivá většina z nich má nárok na odškodnění. Společnost Vindicia shrnuje nejčastější chyby, které mohou...

Právní poradna pro seniory a samoživitele

11. dubna 2022 v 08:40

Radnice Prahy 15 zajistila právní poradnu pro seniory a rodiče samoživitele. Poradna je k dispozici každé pondělí v 7. patře budovy Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478, od 13 do 17 hodin.

Lunchmeat festival pořádá benefiční akci na Stalinu, společně si zahrají Ukrajinka, Ruska, Běloruska, Gruzínec a Čech

10. března 2022 v 10:16

Lunchmeat festival, každoroční pořadatel mezinárodní akce věnované aktuální nezávislé elektronické hudbě a digitálnímu umění, zve dnes, 10. března, v 17 hodin na benefiční akci na pomoc Ukrajině Peaceful rave: United We Stand, Together We Fall, která se bude konat v prostorách venkovního centra...

Hazardní zákon a online casina

9. února 2022 v 06:32

Popularita online casin neustále roste a k této zábavě se obrací stále více lidí. Důvody není těžké identifikovat. Možnost hraní v soukromí z pohodlí domova nebo třeba v dopravních prostředcích a v libovolný čas přístup ke casino hraní velmi zjednodušuje a zpřístupňuje i těm, kteří by jinak do...

Poradna Prahy 6: Jak se vyznat v energiích

3. ledna 2022 v 17:56

Od 4. ledna pravidelně každé úterý ve 14 hodin ve Skleněném paláci bude otevřena poradna.

Další články
Nahoru