Dnes Pátek - polojasno 30°C
Zítra Sobota - skorojasno 24°C
Pátek 21. 6. 2024
Svátek má Alois
Pražské drby
Co se v Praze povídá aneb Tak trochu jiný pražský bulvár
Nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz za zvýhodněné ceny.
Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům
Zdroj: sxc.hu

Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům

Kamarádka se mi svěřila, že jí kolega z práce stále dělá návrhy, několikrát denně jí píše smsky, je dotěrný. Dělá to nepravidelně. Když na něj kamarádka vyjede s hrozbou, že ho někam udá, vždy dá nějaký čas pokoj, ale pak to začne znovu. On sice není její nadřízený, ale do značné míry ovlivňuje její vytíženost, a tudíž i výši odměn. A má to dobré u šéfů. Kamarádka se cítí v začarovaném kruhu. Jaké jsou možnosti se bránit takovému obtěžování? Změnilo se něco v této oblasti po Novém roce?

Vaše kamarádka je zřejmě obětí sexuálního obtěžování na pracovišti. Jedná se o formu diskriminace, jejíž zákaz upravuje především Listina základních práv a svobod, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (ZP) a zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon (AZ). V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, tedy i sexuální obtěžování.

Způsobů, jak se bránit takovému chování ze strany kolegy, je více. Nejprve doporučuji pokusit se vyřešit situaci prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel je dle § 16 ZP povinen zajistit zaměstnancům rovné zacházení a diskriminace je zakázána.

„§ 16 odst. 1, 2 ZP
(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon 108).“

V případě, že zaměstnavatel tyto své povinnosti na pracovišti nezajistí, může si kamarádka stěžovat na inspektorátu práce nebo na úřadu práce. Zaměstnavateli pak hrozí pokuta až do výše 400.000,– Kč podle § 11 zákona č. 251/2005, o inspekci práce nebo pokuta až do výše 1 mil. Kč podle § 139 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
„§ 11 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že

  1. diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce),

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.“

„§ 139 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a)
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákon

(3) Za přestupek

  1. podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“

Další možností je podat žalobu k soudu podle § 10 AZ. Žalobou se lze domáhat
• upuštění od jednání (sexuálního obtěžování);
• odstranění následků tohoto jednání (pokud nějaké má);
• poskytnutí přiměřené zadostiučinění (např. omluva, případně i zadostiučinění v penězích – výši určí soud s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu).
„§ 10 AZ
(1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.“

V žalobě musí vaše kamarádka uvést vše, z čeho lze dovodit, že se kolega sexuálního obtěžování dopouští a nejlépe vše doložit důkazy. Rozhodně doporučuji nemazat žádné SMS, e-maily, apod., které by mohly v daném řízení posloužit jako důkaz. Vhodná je i výpověď kolegů, kteří byli svědky daného jednání ze strany kolegy. V případě, že soud dovodí diskriminační chování žalovaného, přenese soud důkazní břemeno na něj podle § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ). To znamená, že žalovaný je naopak povinen dokazovat, že z jeho strany k takovému jednání nedošlo a pokud ano, tak souladu s právem.
„§ 133a OSŘ písm. a)
Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci
a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách 56b),
je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“

V případě, že by chování kolegy přerostlo do závažnějších forem sexuálního obtěžování, může také naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Může se například jednat o obtěžování tzv. něco za něco, případně nucení oběti strpět osahávání. Pak už by patrně šlo o trestný čin vydírání podle § 175 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (TZ).
„§ 175 odst. 1 TZ odst. 1
Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.“

Případy zamezování svobodného pohybu (zamknutí poškozené v kanceláři, apod.) pak spadají pod skutkovou podstatu trestného činu omezování osobní svobody podle § 171 TZ.
„§ 171 odst. 1
Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Za nejtěžší formu sexuálního obtěžování pak lze považovat trestný čin znásilnění podle § 185 TZ.
„§ 185 odst. 1
Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“

V případech, kdy jednání kolegy dosahuje takové míry společenské škodlivosti, že naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu, lze se účinně bránit podáním trestního oznámení na Policii ČR.

Autorem odpovědi je pražský advokát David Máša.


Dluhová poradna Prahy 14 je do odvolání zrušena

28. května 2024 v 09:42

Ze zdravotních důvodů na straně poskytovatele byla zrušena dluhová poradna, kterou mohli lidé každé sudé pondělí využívat v prostorách ÚMČ Praha 14.

Bezplatná právní poradna Prahy 15 opět otevřena

24. dubna 2024 v 08:21

Praze 15 se podařilo získat dotaci v rámci programu prevence kriminality, jehož součástí je také podpora právní služby seniorům a matkám samoživitelkám.

Praha 14: Občanská poradna se rozšiřuje o služby Remedium

9. března 2024 v 07:44

Nabídka bezplatného právního poradenství, které MČ dlouhodobě zajišťuje, se rozšiřuje o služby Občanské poradny Remedium. Na konzultace není třeba se objednávat. Zájemcům bude poskytnuta právní pomoc v oblasti výkladu zákonů a prováděcích předpisů, uzavírání smluv či podání k soudům a státním...

Praha 14 opět otevře bezplatnou právní poradnu

31. ledna 2024 v 06:59

Provoz bezplatné právní poradny na radnici Prahy 14 bude od 31. ledna obnoven. Právní konzultace budou opět poskytovány každou středu v čase od 7:30 do 12:30 hodin.

Přednáška v Praze 1: Co dělat když

22. ledna 2024 v 07:43

Středisko sociálních služeb Praha 1 připravilo na únor zejména pro věkově zralé sousedy aktivity nejen z kultury. V programu najdou také podporu pohybu a právní rady. V úterý 6. února budou zájemcům k dispozici zástupci občanské poradny, kteří vysvětlí jaká máte práva...

Bezplatné dluhové poradenství na radnici Prahy 14

11. ledna 2024 v 09:58

Praha 14 od ledna zavádí novou službu – bezplatné dluhové poradenství poskytované certifikovanou poradkyní Lucií Vlčkovou.

Bezplatná Právní poradna Prahy 4 i letos

8. ledna 2024 v 10:37

Bezplatná Právní poradna je určena výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4. K dispozici bude každou čtvrtou středu v měsíci od 15 do 17 hodin na Nuselské radnici, Táborská 500, Praha 4.

Pojišťovny nově zaplatí očkování proti HPV dalším „náctiletým“

1. ledna 2024 v 07:33

Dětský očkovací kalendář se mění. Od 1. ledna 2024 je očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění mnohem větší skupině „náctiletých“. Doposud proplácely zdravotní pojišťovny vakcíny jenom 13letým, od nového roku už je ale uhradí všem dívkám a chlapcům...

Další články
Nahoru