Dnes Sobota - zatazeno 12°C
Zítra Neděle - obcasny-dest 8°C
Sobota 1. 4. 2023
Svátek má Hugo
Zpravodajství
Novinky z hlavního města
Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům
Zdroj: sxc.hu

Právní poradna: sexuální obtěžování. Je více způsobů, jak se bránit útokům

Kamarádka se mi svěřila, že jí kolega z práce stále dělá návrhy, několikrát denně jí píše smsky, je dotěrný. Dělá to nepravidelně. Když na něj kamarádka vyjede s hrozbou, že ho někam udá, vždy dá nějaký čas pokoj, ale pak to začne znovu. On sice není její nadřízený, ale do značné míry ovlivňuje její vytíženost, a tudíž i výši odměn. A má to dobré u šéfů. Kamarádka se cítí v začarovaném kruhu. Jaké jsou možnosti se bránit takovému obtěžování? Změnilo se něco v této oblasti po Novém roce?

Vaše kamarádka je zřejmě obětí sexuálního obtěžování na pracovišti. Jedná se o formu diskriminace, jejíž zákaz upravuje především Listina základních práv a svobod, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (ZP) a zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon (AZ). V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, tedy i sexuální obtěžování.

Způsobů, jak se bránit takovému chování ze strany kolegy, je více. Nejprve doporučuji pokusit se vyřešit situaci prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel je dle § 16 ZP povinen zajistit zaměstnancům rovné zacházení a diskriminace je zakázána.

„§ 16 odst. 1, 2 ZP
(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon 108).“

V případě, že zaměstnavatel tyto své povinnosti na pracovišti nezajistí, může si kamarádka stěžovat na inspektorátu práce nebo na úřadu práce. Zaměstnavateli pak hrozí pokuta až do výše 400.000,– Kč podle § 11 zákona č. 251/2005, o inspekci práce nebo pokuta až do výše 1 mil. Kč podle § 139 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
„§ 11 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že

  1. diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce),

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.“

„§ 139 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a)
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákon

(3) Za přestupek

  1. podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“

Další možností je podat žalobu k soudu podle § 10 AZ. Žalobou se lze domáhat
• upuštění od jednání (sexuálního obtěžování);
• odstranění následků tohoto jednání (pokud nějaké má);
• poskytnutí přiměřené zadostiučinění (např. omluva, případně i zadostiučinění v penězích – výši určí soud s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu).
„§ 10 AZ
(1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.“

V žalobě musí vaše kamarádka uvést vše, z čeho lze dovodit, že se kolega sexuálního obtěžování dopouští a nejlépe vše doložit důkazy. Rozhodně doporučuji nemazat žádné SMS, e-maily, apod., které by mohly v daném řízení posloužit jako důkaz. Vhodná je i výpověď kolegů, kteří byli svědky daného jednání ze strany kolegy. V případě, že soud dovodí diskriminační chování žalovaného, přenese soud důkazní břemeno na něj podle § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ). To znamená, že žalovaný je naopak povinen dokazovat, že z jeho strany k takovému jednání nedošlo a pokud ano, tak souladu s právem.
„§ 133a OSŘ písm. a)
Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci
a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách 56b),
je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“

V případě, že by chování kolegy přerostlo do závažnějších forem sexuálního obtěžování, může také naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Může se například jednat o obtěžování tzv. něco za něco, případně nucení oběti strpět osahávání. Pak už by patrně šlo o trestný čin vydírání podle § 175 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (TZ).
„§ 175 odst. 1 TZ odst. 1
Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.“

Případy zamezování svobodného pohybu (zamknutí poškozené v kanceláři, apod.) pak spadají pod skutkovou podstatu trestného činu omezování osobní svobody podle § 171 TZ.
„§ 171 odst. 1
Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Za nejtěžší formu sexuálního obtěžování pak lze považovat trestný čin znásilnění podle § 185 TZ.
„§ 185 odst. 1
Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“

V případech, kdy jednání kolegy dosahuje takové míry společenské škodlivosti, že naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu, lze se účinně bránit podáním trestního oznámení na Policii ČR.

Autorem odpovědi je pražský advokát David Máša.


Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023. Ke stažení je zdarma

22. února 2023 v 11:49

Mateřská, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, ošetřovné, výpověď, výživné, přídavky na dítě… Máte jako rodiče problém vyznat se ve všech předpisech, zákonech a pravidlech? 

Praha 1: Neostýchejte se říci si o pomoc

12. února 2023 v 07:00

Pokud jste pocítili důsledky zvyšujících se nákladů a máte problémy s rodinným rozpočtem, pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví radnice Prahy 1 jsou připraveni poskytnout potřebné informace, které vám pomohou ke konkrétnímu řešení šitému vám na míru.

Praha 6: Využijte služeb poradenského místa ve Skleňáku zdarma

1. února 2023 v 17:21

Poradit nebo pomoci s tím, jak se vyrovnat s rostoucími životními náklady, potřebují v současné době i lidé, kteří to nikdy před tím nepotřebovali. Praha 6 pro ně připravila poradnu zdarma.

Můžete ve sbírce listin zveřejnit účetní závěrky s anonymizovanými údaji?

10. ledna 2023 v 11:27

Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin patří k jedné z nejméně oblíbených povinností společností a také k často porušované povinnosti. Určitě jste si již při zasílání účetní závěrky rejstříkovému soudu kladli otázku, zda můžete účetní závěrku do sbírky listin založit s anonymizovaným...

Bydlení, podpory, dávky a úspory. Poradenská služba v Praze 6

10. ledna 2023 ve 03:31

Poradci vám budou k dispozici ve středu 11. ledna od 13 do 15 hodin.

Bezplatná právní poradna Prahy 4

9. ledna 2023 v 07:05

Stejně jako v loňském roce bude i letos poskytovat své služby bezplatná právní poradna radnice Prahy 4. Je určena výhradně pro občany s trvalým bydlištěm na území Prahy 4.

Poradna při finanční tísni v Praze 4

8. ledna 2023 v 08:50

Radnice Prahy 4 dlouhodobě podporuje bezplatnou Poradnu při finanční tísni, jejíž pomoc je v současné době růstu cen pro stále větší počet obyvatel významnější. Jedná se o dluhovou a insolvenční poradnu, která nenabízí služby právního zastoupení a právní porady, má však zkušenosti také z práce se...

Přednáška pro seniory Prahy 1: Novinky v právech spotřebitelů

23. prosince 2022 v 18:27

Středisko sociálních služeb Prahy 1 zve seniory na přednášku o novinkách v právech spotřebitelů od roku 2023, která se koná v pondělí 16. ledna 2023 od 14:30 hodin v klubu seniorů Haštalka.

Pro bezpečné nákupy online dává 24 tipů speciální adventní kalendář

11. prosince 2022 ve 21:57

Spotřebitelé mohou využít každodenní tipy na bezpečné online nakupování a informace o právech při cestování v EU. Stačí do 24. prosince sledovat účty Evropského spotřebitelského centra ČR (ESC ČR) na twitteru a facebooku a každý den pomyslně otevřít okénko speciálního adventního kalendáře s právy...

ČSSZ: Rozšíření v poskytování otcovské

9. prosince 2022 v 07:57

U dávky otcovské poporodní péče (otcovské), se od 1. prosince rozšiřuje poskytování dávky o případy v souvislosti s mrtvě narozeným dítětem nebo s jeho úmrtím. Podle dosavadní právní úpravy otec v těchto případech nárok na dávku neměl (s výjimkou případu úmrtí dítěte po nástupu na otcovskou, kdy...

Black Friday: Jak se vyhnout pastem výprodejů

25. listopadu 2022 v 05:00

V čase inflace, rostoucích cen energií i jistého nedostatku zboží je o Black Friday mezi zákazníky obzvlášť zájem. Ale pozor, slogany jako „nejvýhodnější nabídka" apod. mohou lákat na falešné slevy nebo dokonce na podvodné e-shopy. Známý trik „zbývají už jen tři položky" má na zákazníky vyvíjet...

Další články
Nahoru