dnes
Úterý - jasno
22°C
zítra
Středa - jasno
21°C
pozítří
Čtvrtek - skorojasno
19°C
Právní poradna: Lze použít záznam monitorovaného hovoru jako důkaz v civilním sporu?
Ilustrační foto: Freeimages.com

Právní poradna: Lze použít záznam monitorovaného hovoru jako důkaz v civilním sporu?

V dnešní době už je v podstatě běžné, že zazvoní telefon a jedna z prvních informací, kterou slýcháme po tom, co se volající představí, je oznámení, že hovor bude nahráván/monitorován. Co tato informace vlastně znamená a může pak záznam způsobit nějaké následky v budoucnu?! Tímto se zabýval Ústavní soud a na toto téma vydal před měsícem Nález sp. zn. II. ÚS 2299/17. My jsme obsah tohoto nálezu v rámci následujícího článku pro vás rozebrali.

V dnešní době už je v podstatě běžné, že zazvoní telefon a jedna z prvních informací, kterou slýcháme po tom, co se volající představí, je oznámení, že hovor bude nahráván/monitorován. Co tato informace vlastně znamená a může pak záznam způsobit nějaké následky v budoucnu?! Tímto se zabýval Ústavní soud a na toto téma vydal dne 27. 2. 2018 Nález sp. zn. II. ÚS 2299/17. My jsme obsah tohoto nálezu v rámci následujícího článku pro Vás rozebrali.

Nejprve je třeba si uvědomit, že nahrávaný hovor jako důkaz v soudním sporu lze použít pouze za určitých okolností. Soudy se touto otázkou zabývaly již několikrát, ale je pravdou, že většina případů se týkala řízení ve věcech trestních. Je totiž velkým rozdílem, jestli nahrávka vznikla při hovoru dvou fyzických osob vykonávajících své povolání, fyzické osoby jako slabší strany (jako spotřebitel, zaměstnanec apod.) a podnikatelem či hovoru soukromém. Tento článek se věnuje případu sporu dvou fyzických osob, kdy předmětná nahrávka vznikla při výkonu povolání.

Pokud se tedy monitorovaný hovor odehrává mezi dvěma obchodníky, nebo i fyzickými osobami domlouvajícími se na záležitostech souvisejících s jejich povoláním, lze vyčíst jak z výše uvedeného Nálezu Ústavního soudu, tak i z judikatury Nejvyššího soudu (např. rozsudku ze dne 11. 5. 2005 sp. zn. 30 Cdo 64/2004), že se v takových případech nejedná o projevy soukromé povahy, nýbrž o komunikaci vedenou při obchodní či veřejné činnosti nebo při výkonu povolání. Proto je v občanském soudním řízení přípustné takový důkaz zvukovým záznamem hovoru použít. Pro budoucí možnost využití takového záznamu v občanském soudním řízení je však ještě nutné, aby byl nahrávaný subjekt o této skutečnosti předem informován a souhlasil s ní. Bez příslušného souhlasu je pak možnost použití zvukového záznamu v podstatě vyloučena (záleží na posouzení konkrétní situace rozhodujícím soudem).

Kromě specifikace, za jakých okolností lze zvukový záznam pro soudní spor použít, se v tomto případě soud musel také vypořádat s otázkou, zda lze pojmu „monitorování“ přiřadit širší význam v tom smyslu, že se nemusí jednat pouze o sledování hovoru v reálném čase, ale není vyloučeno ani jeho využití i pro budoucí potřeby. Ústavní soud po posouzení případu a přihlédnutí ke všem specifickým okolnostem případu (že se jedná o hovor fyzických osob při výkonu povolání se souhlasem druhé strany s nahráváním) zhodnotil, že tento pojem lze v takových případech vyložit šířeji a zahrnout pod něj i možnost uchování záznamu pro eventuální pozdější použití. Zvláště je pak k tomuto třeba přistupovat, kdy se jedná o důkaz, který prokazuje okolnosti pro objasnění zásadních skutečností případu. 

Z tohoto vyplývá, že v takovýchto případech provedení důkazu záznamem telefonického hovoru nepřekračuje nepřijatelnou míru zásahu do základního práva na ochranu soukromí. Tato skutečnost je podle názoru Ústavního soudu dostačující pro použitelnost takového důkazního prostředku v civilním soudním řízení. Vždy je však nutné myslet na to, že přípustnost takto navrženého důkazu je nutno posuzovat vždy s ohledem na individuální okolnosti daného případu.

Za jakých okolností je tedy přípustné použít zvukový záznam v civilním soudním řízení?

-          Musí se jednat o hovor fyzických osob, které však spolu nehovoří o soukromých záležitostech, ale vedou jej při obchodní či veřejné činnosti nebo při výkonu povolání

-          Ten, kdo hovor nahrává a hodlá jej uplatnit jako důkaz v civilním sporu, musí předem druhou stranu o skutečnosti monitorování upozornit a ta s ní musí souhlasit

Nakonec pro přehled ještě uvedeme menší shrnutí možnosti použití zvukového záznamu nad rámec tématu našeho článku.

Jelikož se otázkou přípustnosti záznamů hovorů fyzických osob se Ústavní soud zabýval již několikrát, považujeme za vhodné na závěr ještě uvést další možné situace, kdy by vznikla možnost použít zvukový záznam hovoru jako důkaz i v jiném než civilním soudním sporu. Soudy přípustnost použití takového důkazu posuzují především s ohledem na respektování práva na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Také v případě nesouhlasu druhé strany s nahráváním se jedná o rozpor s právem na soudní ochranu.

Všeobecně pak platí, že ochrana je poskytována především jen projevům fyzických osob majícím osobní povahu. Ty tedy zpravidla jako důkaz použity být nemohou, s výjimkou jeho využití slabší stranou v pracovněprávním poměru.

Na závěr lze tedy vše shrnout tak, že záleží vždy na konkrétním případu, kdy soud poměřuje chráněná práva a zájmy, které se v soukromé sféře střetávají, a pouze soud rozhodne, který z nich bude v konkrétním sporu převažující. Tedy kromě okolností, za nichž je předmětný záznam pořízen, je určující i význam právem chráněného či uznávaného zájmu, který je předmětem toho konkrétního řízení. Nakonec je také důležité přihlédnout k dalším možnostem účastníka uplatňujícího informace z nahrávky pro získání informace jiným způsobem, než za cenu porušení soukromí druhé osoby.

Autorem textu je Mgr. Iva Stachová, advokátní koncipient at macek I legal


Praha 9: Bezplatná právní poradna

28. září 2018 v 08:15

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Prahy 9. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9– Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín,...

Právní poradna: Kdy žádat o souhlas se zpracováním osobních údajů? Ne vždy je tento krok vhodný

17. června 2018 ve 22:32

Souhlasy kam se podíváš. Asi tak by se dala shrnout lavina mailů, které se na nás hrnuly ze všech stran od společností, které více či méně kreativně požadovaly udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Potřebujete právníka? Praha 10 nabízí bezplatné právní poradenství

31. května 2018 v 09:11

Občané městské části Praha 10, kteří se ocitnou v tíživé rodinné, bytové nebo finanční situaci, mohou využít projektu bezplatného právního poradenství. Služba je poskytována občanům MČ Praha 10, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a požádají o pomoc při řešení své situace sociální...

Přehled kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů za druhé pololetí roku 2017

18. dubna 2018 v 07:56

S přicházejícím nařízením GDPR a hrozbou sankcí a postihy od Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen  „ÚOOÚ“) je pro představu vhodné upozornit na současný stav a počet kontrol, které proběhly za rok 2017. Obrázek nechť si každý udělá sám.

Nový nález Ústavního soudu ve věci náhrady regulovaného nájemného

15. února 2018 v 08:14

V červenci roku 2017 jsme již psali o přelomovém rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“), kterým tento určil výši náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného (https://www.maceklegal.cz/ceska-republika-ma-zaplatit-majitelum-bytu-miliony.html). Významnost...

Bezplatná právní poradna na radnici

12. února 2018 v 09:22

Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma. Je určeno pro ty, kteří se z různých důvodů ocitli v problematické situaci a nevědí si sami rady. Poskytne základní radu, jak v konkrétním případě postupovat. Poradí v oblasti rodinného a pracovního práva, náhrady...

Nová evidence skutečných majitelů právnických osob od začátku roku 2018

25. ledna 2018 v 08:21

Novelou zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob vznikla nová povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob a svěřeneckých fondů s účinností od 1. ledna 2018.

Bezplatná Právní poradna v Praze 9

3. ledna 2018 ve 14:44

Pro sociálně slabší občany, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území Prahy 9 je radnicí této městské části zřízena bezplatná právní poradna.

Jak je to s pořizováním a sdílením fotografií i jiných záznamů na sociálních sítích?

31. prosince 2017 v 01:16

Stále více uživatelů sociálních sítí řeší podobné otázky. Problematika sdílení cizího obsahu však není černobílá a je potřeba od sebe oddělit jednotlivé typové kategorie situací, které mohou nastat.

Další články
Nahoru