dnes
Pátek - jasno
21°C
zítra
Sobota - jasno
21°C
pozítří
Neděle - jasno
19°C
Právo

Právní poradna: Jaké má zaměstnanec nároky a možnosti při nevyplacení mzdy?

Pokud zaměstnanec pracuje na základě řádně sepsané pracovní smlouvy, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci hradit v pravidelných termínech mzdu. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci nevyplácí mzdu řádně a včas, má zaměstnanec ze zákona několik možností, jak takovou situaci řešit.

Kdy je mzda splatná podle zákoníku práce
Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. V rámci tohoto období musí zaměstnavatel určit pravidelný výplatní termín, není-li tento termín sjednán v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě.
Splatnost mzdy podle zákoníku práce je tedy stanovena na poslední den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byla práce vykonávána. Například mzda za práci vykonanou v listopadu je splatná nejpozději 31. prosince.

Okamžité zrušení pracovního poměru

V případě, že mzda není řádně vyplacena, má zaměstnanec právo podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce na okamžité zrušení pracovního poměru. V takovém případě zaměstnanci náleží navíc ještě náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby sjednané v pracovní smlouvě. Pokud výpovědní doba není v pracovní smlouvě stanovena, náleží zaměstnanci částka ve výši dvou měsíčních průměrných výdělků.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Jak jsme si výše vysvětlili, mzda je splatná nejpozději poslední den následujícího měsíce po vykonání práce. V příkladu uvedeném výše tak bude moci zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr kvůli nevyplacení mzdy za listopad až k 15. lednu.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné a musí být doručené zaměstnavateli. Zaměstnanci lze doporučit, aby jej zaslal zaměstnavateli poštou doporučeně s dodejkou, aby bylo jednoznačně prokazatelné, který den byla zásilka zaměstnavateli doručena. Případně je také vhodné okamžité zrušení pracovního poměru předat zaměstnavateli osobně na pracovišti a nechat si od něj potvrdit přehled dlužných mezd.

Zaměstnanec by si dále měl ohlídat lhůty stanovené zákoníkem práce. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Uplatnění nároku u soudu

Pokud zaměstnavatel odmítá odměnu za vykonanou práci uhradit, může se zaměstnanec domáhat zaplacení mzdy také u soudu. Zaměstnanec by měl zaměstnavatele nejprve upozornit předžalobní výzvou a pokud ani přes to zaměstnavatel dlužnou částku neuhradí, může zaměstnanec podat žalobu. Kromě dlužné mzdy pak může zaměstnanec požadovat i úroky a náhradu nákladů vymáhání. Jde především o soudní poplatek a náklady na právní zastoupení.

Úřad práce může vyplatit dlužnou mzdu za zaměstnavatele

Pokud je proti zaměstnavateli zahájeno insolvenční řízení, může zaměstnanec požádat o výplatu dlužných mzdových nároků úřad práce. Podmínkou je, aby byl na zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Tento návrh může podat kterýkoliv z věřitelů zaměstnavatele, kterým mohou být i jeho zaměstnanci.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do pěti měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy úřad práce zveřejnil na své úřední desce informace soudu o zaměstnavateli, na jehož majetek bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit písemně u kteréhokoliv úřadu práce. Tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků„ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“ jsou k dostání na kterémkoliv úřadu práce nebo jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za tři kalendářní měsíce rozhodného období. Rozhodným obdobím podle zákona je měsíc, ve kterém bylo zahájeno insolvenční řízení, dále tři měsíce předcházející tomuto měsíci a také tři kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém bylo zahájeno insolvenční řízení.

Jaký postih hrozí zaměstnavateli

Nedodržení termínu výplaty mzdy je kvalifikováno jako přestupek či správní delikt na úseku odměňování podle zákona o inspekci práce a zaměstnavateli za takový přestupek hrozí pokuta až do výše 2.000.000 Kč.

Autorem textu je Kateřina Marešová, advokátní koncipientka 

www.maceklegal.cz


Bezplatná právní poradna sociálně slabším občanům

19. března 2019 v 08:23

Praha 9 poskytuje bezplatně právní poradnu občanům, kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Prahy 9.

Žádné zásadní změny nepřinese, ale… Co změní nový zákon o zpracování osobních údajů?

17. března 2019 ve 12:24

Je to už poměrně dlouho, co GDPR nabylo účinnosti. Zároveň s ním měl dle původních plánů českých zákonodárců nabýt účinnosti i zákon, který měl pomoci GDPR v některých otázkách upřesnit nebo vyjasnit. Jak to tak ale u nás bývá, GDPR je účinné bezmála deset měsíců a adaptační zákon, tj. zákon...

Praha 13: Bezplatná právní poradna na radnici

1. března 2019 v 07:30

Základní právní poradenství nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci. Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma.

GDPR je už nějakou dobu s námi, na co si dávat největší pozor?

20. ledna 2019 v 07:32

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách pravidelně zveřejňuje odpovědi na dotazy, které poskytl v rámci svobodného přístupu k informacím. Z nich je zřejmé několik velmi zajímavých skutečností.

Novinky pro podnikatele a zaměstnavatele v roce 2019

22. prosince 2018 v 08:30

Jste podnikatel nebo zaměstnavatel a nejste si jistý, jaké legislativní změny a novinky Vás čekají v roce 2019? Přinášíme vám článek se stručným shrnutím, co vás čeká příští rok.

Jak s nevyčerpanou dovolenou ke konci roku? Převádí se do nového roku, propadá nebo se proplácí?

21. prosince 2018 v 08:17

Nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího kalendářního roku. Nepropadá a ani se neproplácí. Zaměstnavatel vám peníze místo dovolené nabídnout ani nesmí. Vyplatit nevyčerpanou dovolenou vám může pouze v případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by vám měl následně umožnit převedenou...

Proč (ne)uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele?

16. prosince 2018 ve 22:13

Jste jednatelem v s.r.o. a chcete za výkon funkce kromě poděkování ze strany společníků získávat i finanční odměnu? Případně jste sami společníkem s.r.o. a zároveň jednatelem a máte v úmyslu vyplácet (si) za výkon funkce odměnu? Pokud jste na předchozí otázky odpověděli „ano“, budou se Vám hodit...

Hlavní město podporuje novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

12. prosince 2018 v 07:25

Vláda České republiky 3. prosince projednala a schválila novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Městská rada oproti původnímu stanovisku tento pohled přehodnotila a novelu vlády podporuje. Rada hl. m. Prahy se vyslovila zejména pro podporu principu kontroly územních samosprávných celků ze...

Další články
Nahoru