Dnes Sobota - jasno 26°C
Zítra Neděle - prehanky-dest 25°C
Sobota 13. 8. 2022
Svátek má Alena
Zpravodajství
Aktuální zprávy z hlavního města
Pražský život

Praha 8 udělí Ceny Eduarda Štorcha

Praha 8 pravidelně uděluje „Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos“ svým pedagogickým pracovníkům základních škol, zřízených městskou částí. Za rok 2020 rada městské části schválila ocenění pro patnáct pracovníků základních škol na základě nominací jednotlivých školských rad.

„Má-li být tato cena udělována výjimečným pedagogickým pracovníkům, neměla by být opomíjena nezastupitelná role školních družin v celkovém pojetí výchovně – vzdělávacího procesu. Některé děti v tomto subjektu tráví téměř stejný čas jako ve škole takové. Proto spolu se čtrnácti letos oceněnými pedagogy je také jedna pracovnice školní družiny,“ zdůvodňuje Tomáš Tatranský, místostarosta Prahy 8 pro školství.

Cenu Eduarda Štorcha dostanou: 
Kamila Tvrdá (ZŠ Žernosecká)
Výborná učitelka s dlouholetou praxí, která se rozhodla už ve svých patnácti letech pro pedagogickou činnost a této profesi se věnuje doposud. Na Základní škole Žernosecká pracuje 24 let a po celou dobu přispívá k jejímu dobrému jménu. Velké zásluhy má v řadě sportovních úspěchů, díky nimž se škola stala v tomto ohledu hodně známou. Svou obětavou prací a nasazením se stala velmi oblíbenou mezi žáky i rodiči. Angažuje se řadu let v dopravní výchově a své zkušenosti předala mnoha začínajícím učitelkám.

Mgr. Kateřina Ambrožová (ZŠ Mazurská)
Paní učitelka učí na 1. stupni, je třídní učitelkou, věnuje maximální péči jak žákům nadaným, tak žákům s různými poruchami učení i žákům průměrným. Zajišťuje rovněž výuku žáků v hodinách pedagogické intervence a v předmětu speciálně pedagogické péče. Je výborným pedagogem, k žákům má velmi citlivý přístup, na hodiny je vždy pečlivě připravena, využívá jak klasické, tak moderní výukové metody, učivo umí dobře vysvětlit, k výuce využívá řadu pomůcek včetně interaktivní tabule, vycházek atd. Má přirozený respekt, žáci jí důvěřují, umí je pozitivně motivovat. Je v úzkém kontaktu s rodiči. S žáky pořádá různé aktivity, vyjíždí na ozdravné pobyty. Žáky i rodiči je velmi oblíbena, je spravedlivá, žáci se za ní rádi vrací. Ve škole je zaměstnána od roku 1997.

Mgr. Zlatuše Tůmová (ZŠ Bohumila Hrabala)
Za pozitivní vztah k dětem, organizování výletů a škol v přírodě i nejrůznějších soutěží, realizace celoškolní soutěže Matematický klokan, zavedení předmětu Informatika do 4. ročníku, pozitivní komunikace s rodiči.

Štěpánka Attlová (ZŠ Glowackého)
Dlouholetá zaměstnankyni školy, vykonává funkci vedoucí školní družiny. Vždy se snažila a stále se snaží přinášet všem družinovým žákům nové podněty, inovativní způsoby práce i zábavy a především vysoce empatický přístup ke každému žáku zvlášť. Neustále vymýšlí nové programy, aktivně zapojuje děti do rozmanitých činností a snaží se vytvářet motivační prostředí plné vzájemné spolupráce mezi dětmi i mezi vychovatelkami.

Mgr. Andrea Lhotáková (ZŠ a MŠ Na Slovance)
Do školy nastoupila bezprostředně po vysoké škole, pracuje zde již devátým rokem a díky nadstandardnímu pracovnímu nasazení a výborným výsledkům je příkladem a inspirací i pro mnohem starší prvostupňové kolegyně a kolegy. Ti oceňují především její kreativní přístup k dětem a inovativní metody práce, propojené s výrobou originálních pomůcek. Aktivně se zapojuje i do mimoškolních aktivit – mimo jiné pravidelně spolupracuje na akcích pro rodiče a děti a pátým rokem vedla Kroužek pro předškoláky.

Bc. Kristýna Míková (ZŠ Palmovka)
Za vynikající práci na ZŠ Palmovka, za kvalitní práci učitelky HV a De, za kvalitní vedení třídního kolektivu, pestrost výuky a zájem dětí o látku, za distanční výuku nad rámec svého úvazku a povinností a také za neutuchající energii a organizování aktivit žáků i mimo vyučování.

Mgr. Kateřina Markalousová (ZŠ a MŠ U Školské zahrady)
Vyniká pedagogickým taktem, schopností diferencovaně přistupovat k jednotlivým žákům a současně vytvářet pro všechny žáky příležitosti pro rozvoj vzájemné spolupráce, tolerance a komunikace. Je vnímavá k potřebám svých žáků nejen ve vztahu k učení, ale i k potřebám jejich sociálního a osobního rozvoje.

Mgr. Šárka Dlohožková (ZŠ a MŠ Dolákova)
Je koordinátorkou environmentální výchovy na I. stupni. Vždy s osobním nasazením a velkou dávkou profesionality připravuje pro děti zajímavé aktivity i nad rámec běžné výuky. Kolegům poskytuje užitečné a přínosné materiály k využití, podílí se na přípravě naučných stezek pro žáky naší školy a různých vědomostních soutěží. Její osobní přístup k žákům je příkladný.

Mgr. Pavla Hanzlovičová (ZŠ a MŠ Ústavní)
Patří ke zkušeným učitelkám českého, německého jazyka a občanské výchovy na druhém stupni. K výuce přistupuje velmi kreativně a vytváří zajímavé a pohodové hodiny, které žáci velmi oceňují. Je vždy připravena pomoci nejen žákům, ale je i velkou oporou pro ostatní kolegy, se kterými úzce spolupracuje. Paní učitelka dále také pracuje i jako metodik prevence pro druhý stupeň ZŠ, kdy opět velmi intenzivně pomáhá vytvářet dobré klima ve škole.

Mgr. Petra Strejcová – Kovacs  (ZŠ a MŠ Petra Strozziho)
Paní učitelka stojí v čele bilingvní sekce na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorkou bilingvní koncepce a metodicky vede pedagogy, kteří jsou nedílnou součástí česko – anglické výuky. Žáci pod jejím laskavým vedením dosahují výborných studijních výsledků, více než 50% z nich pokračuje ve studiu na osmiletých gymnáziích.

Mgr. Ondřej Moravec (ZŠ Libčická)
Za ohromný mnohaletý přínos v rozvoji kreativity a estetiky žáků a výrazné osobní nasazení v péči jak o nadané, tak o selhávající žáky.

Mgr. Iva Zmeškalová (Mgr. ZŠ Burešova)
Vynikající učitelka, která ze svých předmětů – zeměpis a přírodopis udělala předměty pro žáky nejoblíbenější. Při jejich hodinách se nikdo nenudí, poznávají svět a přírodu a vytvářejí si k nim správný vztah. Žáci se za ní i po ukončení školy často vracejí, oceňují kromě schopnosti děti mnoho naučit i lidský přístup, její smysl pro spravedlnost, ochotu naslouchat a pomoci těm, kteří to potřebují. Děti vědí, že se na ni mohou obrátit s jakýmkoli problémem, a to i mimo vyučování. Ocenění si paní učitelka zaslouží i za účast v mezinárodních projektech i za organizaci různých školních akcí, které vždy slaví úspěch. Je respektována a oblíbena i rodiči žáků a svými kolegy, kterým též nikdy neodmítne pomoc.

Mgr. Lenka Jiřičková (ZŠ Hovorčovická)
Velmi zkušená učitelka s 36letou praxí. Žáky provází od jejich nesmělých školních krůčků v první třídě až po počáteční projevy puberty ve třídě páté. To vše zvládá na vysoké profesionální úrovni s velkou mírou laskavosti, vstřícnosti, trpělivosti a porozumění.

Mgr. Veronika Sedláková (ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí)
Velký respekt k dítěti i ke kolegům, umění naslouchat, otevřeně a vstřícně komunikovat, nahlížet na dítě jako na individuum, nesrovnávat a nenálepkovat, je výčet těch nejdůležitějších vlastností, které charakterizují paní učitelku. Používáním aktivních metod učení, podpůrným přístupem, stanovením individuálních cílů a individuálního hodnocení pokroku dítěte zlepšuje výchovné i vzdělávací výsledky našich žáků. Kromě odborných kompetencí je třeba ocenit i její lidský přístup, který je velkým přínosem pro děti školy, jejich rodiče a hlavně pro kolegyně a kolegy. 

Eva Rajtrová  (ZŠ Na Šutce)
Paní učitelka patří ve školním roce 2019/2020 k nejlépe hodnoceným třídním učitelkám 1.stupně. Její pedagogické kvality se zvláště potvrzují v oblasti péče o žáky s odlišným mateřským jazykem, ve skvělé spolupráci s asistentem pedagoga při podpoře integrovaného žáka i v organizaci mnoha mimoškolních akcí pro svou třídu (spaní ve škole, Andersenova noc, divadelní představení apod.). Mimořádný přístup zaujala v distanční výuce svých žáků v době uzavření školy, kdy od prvního týdne začala z domova vyučovat on-line. Tuto formu částečného vyučování na dálku uplatňovala po celou dobu epidemiologické krize a dále ji rozvíjela. Její zkušenosti byly v době krize pro školu důležité v postupném zavádění on-line vyučování i dalšími učiteli. Paní učitelka sdílí své technické i metodické poznatky s vedením školy a tím se podílí na plánování a rozvoji distančního vzdělávání.


Autor: TZ, red

Praha 14 vyhlásila pro nezletilé obyvatele městské části soutěž o elektrokoloběžky

Včera v 16:54

Jsi ve věku od 6 do 16 let, jsi místní, baví tě točit videa a chceš se prohánět na vlastní elektrokoloběžce? Řekni rodičům a společně si prostudujte pravidla soutěže „14 elektrokoloběžek pro Prahu 14“, kterou pro zdejší děti a mládež připravila městská část...

V KC Zahrada se otevře kroužek plný příběhů dějin 20. století

10. srpna 2022 v 09:18

V první polovině září zahájí Divadlo Paměti národa v KC Zahrada první semestr divadelního kroužku. Kroužek je otevřený dětem a mladým lidem od 12 do 18 let a bude se věnovat práci s příběhy pamětníků historických událostí 20. století. Studenti se seznámí s archivními materiály a budou společně...

Sportovní hala Jána Mahora

10. srpna 2022 v 08:16

Praha 8 zve na prezentaci architektonické studie plánované sportovní haly na sídlišti Ďáblice. Prezentaci povede autor návrhu Tomáš Podrázský a účastnit se budou rovněž zástupci sportovních klubů.

Praha 11: Týden otevřených kroužků

8. srpna 2022 v 15:24

Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Již nyní si ale můžete vybírat z nabídky kroužků v KC Zahrada v Praze 11, které jsou určeny dětem i dospělým. Od pondělí 5. září začíná Týden otevřených kroužků, kdy můžete vyzkoušel ukázkové lekce zdarma.

Praha finalizuje přípravy na výstavbu lávky k železniční zastávce Rajská zahrada

7. srpna 2022 v 17:22

Praha připravuje stavbu nové lávky pro pěší, která propojí stanici Rajská zahrada s nově vybudovanou železniční zastávkou. Magistrát nyní vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele lávky a technický dozor stavebníka. Veřejnost bude mít možnost zapojit se do procesu a rozhodnout o tom, jakou barvu...

Soutěž o pohlednici Jižního Města do konce srpna

7. srpna 2022 v 15:14

Jižní Město oslavilo 1. září loňského roku 50 let od svého vzniku. Vzhledem k opatřením spojeným s pandemií covid-19 však nebylo možné tohle kulaté výročí řádně oslavit, proto letos Praha 11 rozhodla, že k této příležitosti letos vznikne limitovaná série pohlednic s motivy Jižního Města. Na tvorbě...

Dvojka pro pejskaře. Brožura Prahy 2

7. srpna 2022 ve 12:57

V Praze 2 žije téměř dva tisíce psů. Kromě radosti, kterou pes přináší, sebou nese ale také občas pro majitele starost a hlavně zodpovědnost.

E-shop PID Lítačky s novým designem

7. srpna 2022 v 09:29

Od pondělí 1. srpna je uživatelům k dispozici nový e-shop PID Lítačky. Jeho grafický redesign společně s responzivním vzhledem nabízí přívětivější uživatelské rozhraní. Registrovaní uživatelé se na nový e-shop přihlásí se stejným přihlašovacím jménem a heslem, redesignem se pro ně nic...

Další články
Nahoru