Dnes Středa - oblacno 1°C
Zítra Čtvrtek - snih 3°C
Středa 27. 1. 2021
Svátek má Ingrid
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Pražský život

Praha 8 udělí Ceny Eduarda Štorcha

Praha 8 pravidelně uděluje „Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos“ svým pedagogickým pracovníkům základních škol, zřízených městskou částí. Za rok 2020 rada městské části schválila ocenění pro patnáct pracovníků základních škol na základě nominací jednotlivých školských rad.

„Má-li být tato cena udělována výjimečným pedagogickým pracovníkům, neměla by být opomíjena nezastupitelná role školních družin v celkovém pojetí výchovně – vzdělávacího procesu. Některé děti v tomto subjektu tráví téměř stejný čas jako ve škole takové. Proto spolu se čtrnácti letos oceněnými pedagogy je také jedna pracovnice školní družiny,“ zdůvodňuje Tomáš Tatranský, místostarosta Prahy 8 pro školství.

Cenu Eduarda Štorcha dostanou: 
Kamila Tvrdá (ZŠ Žernosecká)
Výborná učitelka s dlouholetou praxí, která se rozhodla už ve svých patnácti letech pro pedagogickou činnost a této profesi se věnuje doposud. Na Základní škole Žernosecká pracuje 24 let a po celou dobu přispívá k jejímu dobrému jménu. Velké zásluhy má v řadě sportovních úspěchů, díky nimž se škola stala v tomto ohledu hodně známou. Svou obětavou prací a nasazením se stala velmi oblíbenou mezi žáky i rodiči. Angažuje se řadu let v dopravní výchově a své zkušenosti předala mnoha začínajícím učitelkám.

Mgr. Kateřina Ambrožová (ZŠ Mazurská)
Paní učitelka učí na 1. stupni, je třídní učitelkou, věnuje maximální péči jak žákům nadaným, tak žákům s různými poruchami učení i žákům průměrným. Zajišťuje rovněž výuku žáků v hodinách pedagogické intervence a v předmětu speciálně pedagogické péče. Je výborným pedagogem, k žákům má velmi citlivý přístup, na hodiny je vždy pečlivě připravena, využívá jak klasické, tak moderní výukové metody, učivo umí dobře vysvětlit, k výuce využívá řadu pomůcek včetně interaktivní tabule, vycházek atd. Má přirozený respekt, žáci jí důvěřují, umí je pozitivně motivovat. Je v úzkém kontaktu s rodiči. S žáky pořádá různé aktivity, vyjíždí na ozdravné pobyty. Žáky i rodiči je velmi oblíbena, je spravedlivá, žáci se za ní rádi vrací. Ve škole je zaměstnána od roku 1997.

Mgr. Zlatuše Tůmová (ZŠ Bohumila Hrabala)
Za pozitivní vztah k dětem, organizování výletů a škol v přírodě i nejrůznějších soutěží, realizace celoškolní soutěže Matematický klokan, zavedení předmětu Informatika do 4. ročníku, pozitivní komunikace s rodiči.

Štěpánka Attlová (ZŠ Glowackého)
Dlouholetá zaměstnankyni školy, vykonává funkci vedoucí školní družiny. Vždy se snažila a stále se snaží přinášet všem družinovým žákům nové podněty, inovativní způsoby práce i zábavy a především vysoce empatický přístup ke každému žáku zvlášť. Neustále vymýšlí nové programy, aktivně zapojuje děti do rozmanitých činností a snaží se vytvářet motivační prostředí plné vzájemné spolupráce mezi dětmi i mezi vychovatelkami.

Mgr. Andrea Lhotáková (ZŠ a MŠ Na Slovance)
Do školy nastoupila bezprostředně po vysoké škole, pracuje zde již devátým rokem a díky nadstandardnímu pracovnímu nasazení a výborným výsledkům je příkladem a inspirací i pro mnohem starší prvostupňové kolegyně a kolegy. Ti oceňují především její kreativní přístup k dětem a inovativní metody práce, propojené s výrobou originálních pomůcek. Aktivně se zapojuje i do mimoškolních aktivit – mimo jiné pravidelně spolupracuje na akcích pro rodiče a děti a pátým rokem vedla Kroužek pro předškoláky.

Bc. Kristýna Míková (ZŠ Palmovka)
Za vynikající práci na ZŠ Palmovka, za kvalitní práci učitelky HV a De, za kvalitní vedení třídního kolektivu, pestrost výuky a zájem dětí o látku, za distanční výuku nad rámec svého úvazku a povinností a také za neutuchající energii a organizování aktivit žáků i mimo vyučování.

Mgr. Kateřina Markalousová (ZŠ a MŠ U Školské zahrady)
Vyniká pedagogickým taktem, schopností diferencovaně přistupovat k jednotlivým žákům a současně vytvářet pro všechny žáky příležitosti pro rozvoj vzájemné spolupráce, tolerance a komunikace. Je vnímavá k potřebám svých žáků nejen ve vztahu k učení, ale i k potřebám jejich sociálního a osobního rozvoje.

Mgr. Šárka Dlohožková (ZŠ a MŠ Dolákova)
Je koordinátorkou environmentální výchovy na I. stupni. Vždy s osobním nasazením a velkou dávkou profesionality připravuje pro děti zajímavé aktivity i nad rámec běžné výuky. Kolegům poskytuje užitečné a přínosné materiály k využití, podílí se na přípravě naučných stezek pro žáky naší školy a různých vědomostních soutěží. Její osobní přístup k žákům je příkladný.

Mgr. Pavla Hanzlovičová (ZŠ a MŠ Ústavní)
Patří ke zkušeným učitelkám českého, německého jazyka a občanské výchovy na druhém stupni. K výuce přistupuje velmi kreativně a vytváří zajímavé a pohodové hodiny, které žáci velmi oceňují. Je vždy připravena pomoci nejen žákům, ale je i velkou oporou pro ostatní kolegy, se kterými úzce spolupracuje. Paní učitelka dále také pracuje i jako metodik prevence pro druhý stupeň ZŠ, kdy opět velmi intenzivně pomáhá vytvářet dobré klima ve škole.

Mgr. Petra Strejcová – Kovacs  (ZŠ a MŠ Petra Strozziho)
Paní učitelka stojí v čele bilingvní sekce na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorkou bilingvní koncepce a metodicky vede pedagogy, kteří jsou nedílnou součástí česko – anglické výuky. Žáci pod jejím laskavým vedením dosahují výborných studijních výsledků, více než 50% z nich pokračuje ve studiu na osmiletých gymnáziích.

Mgr. Ondřej Moravec (ZŠ Libčická)
Za ohromný mnohaletý přínos v rozvoji kreativity a estetiky žáků a výrazné osobní nasazení v péči jak o nadané, tak o selhávající žáky.

Mgr. Iva Zmeškalová (Mgr. ZŠ Burešova)
Vynikající učitelka, která ze svých předmětů – zeměpis a přírodopis udělala předměty pro žáky nejoblíbenější. Při jejich hodinách se nikdo nenudí, poznávají svět a přírodu a vytvářejí si k nim správný vztah. Žáci se za ní i po ukončení školy často vracejí, oceňují kromě schopnosti děti mnoho naučit i lidský přístup, její smysl pro spravedlnost, ochotu naslouchat a pomoci těm, kteří to potřebují. Děti vědí, že se na ni mohou obrátit s jakýmkoli problémem, a to i mimo vyučování. Ocenění si paní učitelka zaslouží i za účast v mezinárodních projektech i za organizaci různých školních akcí, které vždy slaví úspěch. Je respektována a oblíbena i rodiči žáků a svými kolegy, kterým též nikdy neodmítne pomoc.

Mgr. Lenka Jiřičková (ZŠ Hovorčovická)
Velmi zkušená učitelka s 36letou praxí. Žáky provází od jejich nesmělých školních krůčků v první třídě až po počáteční projevy puberty ve třídě páté. To vše zvládá na vysoké profesionální úrovni s velkou mírou laskavosti, vstřícnosti, trpělivosti a porozumění.

Mgr. Veronika Sedláková (ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí)
Velký respekt k dítěti i ke kolegům, umění naslouchat, otevřeně a vstřícně komunikovat, nahlížet na dítě jako na individuum, nesrovnávat a nenálepkovat, je výčet těch nejdůležitějších vlastností, které charakterizují paní učitelku. Používáním aktivních metod učení, podpůrným přístupem, stanovením individuálních cílů a individuálního hodnocení pokroku dítěte zlepšuje výchovné i vzdělávací výsledky našich žáků. Kromě odborných kompetencí je třeba ocenit i její lidský přístup, který je velkým přínosem pro děti školy, jejich rodiče a hlavně pro kolegyně a kolegy. 

Eva Rajtrová  (ZŠ Na Šutce)
Paní učitelka patří ve školním roce 2019/2020 k nejlépe hodnoceným třídním učitelkám 1.stupně. Její pedagogické kvality se zvláště potvrzují v oblasti péče o žáky s odlišným mateřským jazykem, ve skvělé spolupráci s asistentem pedagoga při podpoře integrovaného žáka i v organizaci mnoha mimoškolních akcí pro svou třídu (spaní ve škole, Andersenova noc, divadelní představení apod.). Mimořádný přístup zaujala v distanční výuce svých žáků v době uzavření školy, kdy od prvního týdne začala z domova vyučovat on-line. Tuto formu částečného vyučování na dálku uplatňovala po celou dobu epidemiologické krize a dále ji rozvíjela. Její zkušenosti byly v době krize pro školu důležité v postupném zavádění on-line vyučování i dalšími učiteli. Paní učitelka sdílí své technické i metodické poznatky s vedením školy a tím se podílí na plánování a rozvoji distančního vzdělávání.


Rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou. Ptejte se radní

Včera v 16:50

K plánované rekonstrukci polikliniky na Břevnově se stále může veřejnost vyjádřit. Na dotazy bude zítra odpovídat radní pro strategický rozvoj Eva Smutná přímo v budově polikliniky.

Praha 6: Nápad pro Šestku prodloužen do února

25. ledna 2021 ve 12:54

V listopadu loňského roku vyhlásila Praha 6 již čtvrtý ročník Nápadu pro Šestku. V projektu participativního rozpočtu je připraveno 5 000 000 korun na nápady veřejnosti, která se tímto může podílet na úpravách veřejného prostoru v šesté městské části.

První fáze Rezidence Neklanka se dočkala kolaudace

25. ledna 2021 v 11:59

Developerská společnost Geosan Development dokončila výstavbu dvou bytových domů v první fázi rezidenčního projektu Rezidence Neklanka. Ty se nacházejí přímo u hranice lesa mezi původní vilovou zástavbou v Radlicích v Praze 5, což je necelých pět minut jízdy od Anděla. Všech 31 bytů v dispozicích...

Osobnosti uctily Křižíkovu památku

23. ledna 2021 v 11:40

V pátek 22. ledna si Národní technické muzeum, České vysoké učení technické a spolek Svatobor připomněli výročí 80 let od úmrtí Františka Křižíka.

Bála se o svého milého, ten přitom jenom spal

22. ledna 2021 ve 14:03

Žena měla strach o svého přítele, na pomoc přivolala strážníky. Její milý naštěstí jen jen spal jako dudek.

V dejvickém kostele se uskuteční dvoudenní sbírka oblečení pro lidi bez domova

21. ledna 2021 ve 22:36

Zítra od 13 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 20 hodin se v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích koná sbírka oblečení pro lidi bez domova.

O názvech ulic v Praze 13 se dočtete na webu městské části

21. ledna 2021 v 11:53

Některé ulice a prostranství mají svůj název odjakživa a nikdo neví proč, jiné jsou připomínkou slavných osobností nebo událostí. Někdy nás nenapadne, proč zrovna tento název, jindy tápeme, kdo ta či ona osobnost byla. V Praze 13 nesou ulice jména jako Otavova po operním pěvci Zdenku Otavovi ale...

Maraton Robothon 2021: Oslava sta let slova robot

20. ledna 2021 v 07:41

V pátek 22. ledna odstartuje ze Švandova divadla inovační online maraton Robothon 2021 připomínající stoleté výročí vzniku slova robot, které se objevilo poprvé ve hře R.U.R. Karla Čapka v lednu 1921. Na Robothonu se proti sobě postaví týmy studentů českých vysokých...

Další články
Nahoru