Dnes Středa - mlha 6°C
Zítra Čtvrtek - zatazeno 13°C
Středa 3. 3. 2021
Svátek má Kamil
Koronavirus
Aktuální informace o šíření epidemie v Praze.
Praha 11 bude mít nová centra. Okolí stanic metra Opatov, Háje a Roztyly
Proměny by se mělo dočkat i území kolem stanice metra Opatov. Foto: strategickeprojekty.dpp.cz

Praha 11 bude mít nová centra. Okolí stanic metra Opatov, Háje a Roztyly

Praha 11 patří historicky mezi ty pražské městské části, které vznikly relativně nedávno. Sídliště Jižní Město bylo postaveno v 70. letech minulého století a během následujících 25 let dostalo podobu, která se pak již víceméně neměnila. Nyní však městská část stojí na prahu změn. 

Původně zamýšlený záměr architektů, pokud jde o tvář sídliště, nebyl zcela realizován.  Prakticky se zapomnělo na myšlenku výškového oddělení komunikací pro pěší od komunikací pro automobilovou dopravu. Dispoziční řešení bytů bylo poplatné možnostem tehdejších provozů vyrábějících panely a potřebě stavět co nejlevněji a v co nejkratším čase. I přes to všechno byl nicméně konečný výsledek překvapivě dobrý.

Umístění sídliště mezi tři velké přírodní lokality, které poskytují dostatek prostoru pro rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel, bylo velmi šťastné. Dopravní řešení, kdy sídlištěm prochází metro hned se čtyřmi stanicemi, je nadstandardní. Obdobně praktické, i když do jisté míry kontroverzní, bylo protažení magistrály středem sídliště, což jihoměstským obyvatelům usnadňuje individuální dopravu do centra metropole. Jinými slovy, nabídka služeb a parkování odpovídala v době projektování sídliště dobovým potřebám a v některých ohledech je dokonce převyšovala.

Potřeby společnosti i jednotlivců se ale v čase mění, město proto má a musí být živým organismem, který na takové změny reaguje. I Jižní Město tak nyní stojí na prahu velkých změn. Ty by měly znamenat velký kvalitativní posun, pokud jde o rozsah nabídky služeb, a především jejich dostupnost, kvalitu bytového fondu i životního prostředí, možnosti volnočasových aktivit, nabídku pracovních příležitostí a dopravní problematiku.

Postupná proměna je již zachycena ve třech územních studiích, které se v současné době projednávají. Všechny tyto studie se týkají budoucích nových přirozených center Jižního Města, tedy okolí stanic metra Roztyly, Opatov a Háje.

Podíváme-li se na vývoj Jižního Města, pak oblast, která prošla v tomto století zásadním rozvojem, byla definována právě stanicí metra. Konkrétně se jednalo o Chodov. Zmíněné studie jsou prvními pracemi na nové podobě lokalit v okolí zbylých „jedenáctkových“ stanic metra. Nutnost jejich přestavby je přitom dána nejen měnícími se potřebami obyvatel naší městské části, ale také dlouhodobou zanedbaností těchto oblastí.

Opatov – Na Jelenách

Územní studií, která řeší nejrozsáhlejší území, je studie lokality Opatov – Na Jelenách. Týká se rozvoje území v okolí ulice Na Jelenách (zejména oblast severně od této komunikace), stanice metra Opatov a celého přilehlého území kolem kruhového objezdu na Litochlebském náměstí. Cílem studie je vytvořit podklad zpřesňující způsob využití území v rámci stávajícího územního plánu.

V lokalitě Na Jelenách zároveň Praha 11 iniciovala změnu územního plánu, jíž by se funkce určující charakter budoucí zástavby změnila z funkce nerušící výroba na funkci smíšenou. Smyslem navrhované změny je neumožnit na tomto rozsáhlém nezastavěném území stavbu logistického centra, ale pokrýt jej naopak zástavbou kombinující služby, obchody, administrativu a bydlení – to vše doplněno občanskou vybaveností. Území by rovněž mělo být spojeno se Starým Chodovem širokým přemostěním v podobě kopce, kterým se jako tunelem táhne dálnice.

Řešené území studie lokality Opatov – Na Jelenách

opatov-na-jelenach

Komplexní přestavbou a revitalizací by dále mělo projít území ležící nad stanicí metra a v okolí stanice metra Opatov. A výsledek? Vznik přirozeného centra oblasti tvořeného širokou piazzettou procházející pod ulicí Chilská, s živým prostorem kolem vstupu do stanice metra Opatov a spojující Starý Chodov s Centrálním parkem až ke stanici metra Háje.

Vlastní piazzetta by měla být z jedné strany lemována administrativními budovami a bytovými domy, v jejichž patrech budou umístěny nejrůznější obchody a služby. Jižně od stanice metra Opatov, tedy kolem Litochlebského náměstí a ulice Hviezdoslavova, studie počítá se zástavbou plnící především bytovou funkci, doplněnou o funkci administrativní.

Důraz je kladen na to, aby na prostranstvích mezi budovami bylo co nejvíc zeleně, aby mezi domy vznikala náměstíčka a další prostory pro příjemné posezení a relaxaci. Samozřejmostí je snaha o maximální možné zadržení dešťových vod a jejich vrácení do terénu: výstavba je proto navržena s propojenými retenčními nádržemi, jejichž účelem je zachytávat dešťovou vodu a odvádět ji do nejrůznějších vodních prvků (fontánek, pítek a podobně). Parkování u nové výstavby bude řešeno prakticky výlučně v podzemí.

Háje

Další projednávaná studie počítá se vznikem čtvrťového centra kolem stanice metra Háje. Studie řeší zejména oblast pochozí zóny navazující na bývalé kino Galaxie, louku mezi věžáky v Bajkonurské ulici a budovou finančního úřadu, lokalitu východně od stanice metra Háje a prostor autobusového terminálu. Přestože mám já osobně i rada naší městské části jako celek ke stávajícímu návrhu studie zásadní výhrady, stále trvá potřeba revitalizovat toto území a dát mu podobu a funkci, která by vyhovovala místním obyvatelům.

Na ploše bývalého kina Galaxie a pochozí zóny Háje by tak měla vzniknout polyfunkční objekt administrativně – obchodního charakteru, doplněný o nové byty. Je ale nutné dbát na to, aby se realizace tohoto záměru negativně neodrazila na kvalitě bydlení stávajících obyvatel. Na louce mezi finančním úřadem a věžákem v Bajkonurské by pak mohlo dojít k výstavbě objektu s obchodně bytovou funkcí.

Kvůli dostatečné vzdálenosti této výstavby od domů v Bajkonurské, Tatarkově a Mnichovické ulici a nezbytnému spojení severní a jižní strany Opatovské ulice se nabízí možnost realizovat nízkopodlažní nástavbu na objektech bývalého kina Galaxie, pochozí zóny Háje (Opatovská 874) a východní části stanice metra Háje: zástavba by přitom byla spojena širokým dvou až třípatrovým přemostěním s loukou mezi finančním úřadem a věžáky v Bajkonurské.

Řešené území studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje

uzemni-studie-haje-vymezeni-dle-zadani-studie

Uvažovaná zástavba však jednoznačně musí být nízkopodlažní, s průměrnou výškou odpovídající čtyřem až pěti podlažím bytové zástavby a maximální výškou případné dominanty do osmi podlaží bytové zástavby. Cílem je tedy nejen revitalizace této extrémně zanedbané oblasti, ale i vytvoření moderního městského centra, které nabídne nové pracovní příležitosti v administrativní části zástavby, jakož i bydlení a pestrou přehlídku obchodů a služeb v živých pasážích.

Zároveň zde důležitou roli bude opět hrát zeleň. Objekty by měly mít zelené střechy v podobě veřejně přístupných zahrad a parků, prostor mezi novými objekty a stávající zástavbou dotvoří zelené plochy vhodné pro odpočinek i nejrůznější volnočasové aktivity. Na louce západně od věžáku v Bajkonurské je navrhován polyfunkční objekt sloužící veřejné vybavenosti (škola, víceúčelový kulturní sál, nová radnice městské části) a obklopený parkem.

Roztyly

Poslední územní studie zaměřená na rozvoj jedné z větších jihoměstských lokalit se týká okolí stanice metra Roztyly. Studie řeší území vymezené na severní straně magistrálou, na jižní straně pak stávající zástavbou kolem ulice Gregorova. Západní stranu vymezuje prostor bývalého areálu Interlovu a hotelu Nosál a východní stranu ulice Ryšavého.

Od zbylých zmíněných studií se tato studie liší tím, že nemusí respektovat platný územní plán, ale naopak slouží jako podnětová s perspektivou možnosti navrhovat na jejím základě změny územního plánu – včetně změn způsobu využití území. Navrhovaný způsob urbanizace koncipuje předmětnou lokalitu jako oblast sloužící k bydlení, administrativě a rekreaci. Administrativní funkci by území plnilo zejména v bezprostřední blízkosti stanice metra Roztyly, směrem ke stávající zástavbě by pak dominovala funkce bytová s nižší intenzitou zástavby.

Řešené území studie okolí stanice metra Roztyly

uzemni-studie-roztyly-vymezeni-dle-navrhu-zadani

Prostor bývalého areálu Interlovu by pak byl tvořen kombinací obou funkcí s tím, že směrem ke stávající zástavbě a lesoparku by převažovala funkce obytná. Na území u stanice metra je navrženo zachování autobusového terminálu, který by prošel celkovou modernizací. Prostor mezi stávající zástavbou v Gregorově ulici, hotelem Globus, stanicí metra a plánovanou zástavbou by zůstal prázdný, sloužící k rekreaci a volnočasovým aktivitám.

Zde je důležité zdůraznit, že jakékoliv řešení volných prostranství v zástavbě musí splňovat zásady maximální velikosti zelených ploch, přivedení vody do prostoru (zde se nabízí využití zatrubněného Roztylského potoka) a umožnění využití takového prostoru pro odpočinek.

Další rozvojové záměry

Uvedené rozvojové záměry jsou sice největší, ale rozhodně ne jediné, které by měly v nejbližších letech proměnit tvář Jižního Města. Vedle celé řady středně velkých projektů akcentujících především bytovou výstavbu je třeba zmínit plánovanou výstavbu zdravotnického areálu v lokalitě Roztyl, zaměřeného na poskytování zdravotní péče seniorům, dále výstavbu sportovního areálu při ZŠ Milíčov a již zahájenou výstavbu areálu ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám. V přípravě je rovněž výstavba koupaliště.

Nabídku nákupních možností by měla doplnit výstavba hypermarketu Globus vedle státního archivu na pomezí Prahy 11 a Prahy 4. Pokud jde o menší prostranství, zpracovali jsme plán komplexní revitalizace jihoměstských vnitrobloků, který postupně realizujeme. Studie regenerace vnitrobloků konzultujeme s místními občany a na základě jejich připomínek projekty upravujeme, aby výsledek vyhovoval na prvním místě těm, kdo v daných lokalitách bydlí.

Tento proces je plně v běhu a revitalizace prvních vnitrobloků tak již byla dokončena. V návaznosti na plán regenerace vnitrobloků dále připravujeme tzv. plán zelené prostupnosti Jižním Městem.

martin-sedeke Jeho cílem je propojit revitalizované lokality pěšími cestami, které povedou zelení (tj. prostorem tvořeným stromořadími, terasami s keři atd.) a spojí přes Centrální park zelené zóny obklopující Jižní Město -Hostivařskou přehradu, Milíčovské rybníky a Kunratický les.

Je zřejmé, že Jižní Město čeká v nejbližších letech zásadní proměna, na jejímž konci by měla být moderní městská čtvrť, ve které se dobře bydlí a žije a která odpovídá standardům 21. století.

Autorem textu je Ing. Martin Sedeke (ODS), místostarosta Prahy 11 s působností v oblasti územního rozvoje


Zajíčková: Navrženou podobu maturit vítám

7. února 2021 v 16:48

Letošní maturity budou v mnoha ohledech jiné. Studenti se toho vzhledem k situaci nestihli naučit tolik, kolik jejich spolužáci v předchozích ročnících. Nicméně nebudou prokazovat pouze objem vědomostí. Musí zvládnout ustát také stres, který s sebou zkouška dospělosti logicky...

Další články
Nahoru