dnes
Čtvrtek - skorojasno
26°C
zítra
Pátek - obcasny-dest
24°C
pozítří
Sobota - oblacno
30°C
Pražská politika

Nová koalice v Praze 3 zveřejnila koaliční smlouvu, kterou dnes podepsala

V Praze 3 byla dnes v poledne podepsána koaliční smlouva mezi TOP 09 + STAN, Piráty a Zelenými. Smlouva popisuje programové priority koaličních stran v oblastech životní prostředí, vnější vztahy a komunikace, krizové řízení a bezpečnost, územní rozvoj, privatizace, majetek, investice, finance MČ Praha 3, sociální záležitosti, zdravotnictví, drogová problematika, národnostní menšiny, rovné příležitosti a spolková činnost, bytová politika a další. Čtenáři serveru Pražský patriot se zde mohou seznámit s koaliční smlouvou v plném znění.

KOALIČNÍ SMLOUVA

Níže uvedené smluvní strany:

 

volební koalice

politické strany TOP 09, se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha 1

zastoupené na Praze 3: Jiřím Ptáčkem, Mgr. Michalem Vronským, Bc. Janem Bínou, RNDr. Janem Maternou, Ph.D., JUDr. Ing. Ondřejem Horázným, Mgr. Robertem Peckou

a

politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN), se sídlem Malostranské nám. 5, Praha 1

zastoupeného na Praze 3: Ing. Tomášem Mikeskou, Mgr. Pavlem Dobešem a Mgr. Pavlem Křečkem

(dále jen „TOPSTAN“)

 

a

 

politická strana Česká pirátská strana, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2

zastoupené na Praze 3: Štěpánem Štréblem, MPhil (Cantab), Bc. Jiřím Svrčkem, Janou Belecovou, Bc. Janem Bartkem, JUDr. Pavlem Musilem, Margitou Brychtovou, DiS., Mgr. Františkem Dosedělem a Annou Kratochvílovou, MSt (Oxon)

(dále jen „Piráti“)

 

a

 

volební koalice

politické strany Strana zelených, se sídlem nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zastoupené na Praze 3: Mgr. Ondřejem Rutem a Ing. arch. Matějem Michalk Žaloudkem

a

nezávislé kandidátky Mgr. Martiny Chmelové

(dále jen „Zelení“)

 

(TOPSTAN, Piráti a Zelení každý jednotlivě též „koaliční strana“ a společně „koaliční strany“ nebo „koalice“)

 

uzavřely níže uvedeného dne tuto

 

koaliční smlouvu o spolupráci na půdě Zastupitelstva městské části Praha 3 ve volebním období 2018 – 2022

(dále jen „koaliční smlouva“)

 

I.

Preambule

 

1.1 TOPSTAN, Piráti a Zelení

 • na základě výsledků voleb do Zastupitelstva městské části Praha 3 uskutečněných ve dnech 5. a 6. října 2018,
 • vedeni snahou o prosazení programových bodů, které vycházejí z jednotlivých volebních programů těchto koaličních stran a ze společných jednání o vytvoření většinové koalice,
 • ve snaze plně sloužit zájmům městské části Prahy 3 a potřebám jejích obyvatel,

mezi sebou tímto uzavírají tuto koaliční smlouvu o spolupráci těchto koaličních stran ve všech orgánech městské části Praha 3 ve volebním období 2018 až 2022.

 

1.2 S ohledem na výše uvedené TOPSTAN, Piráti a Zelení deklarují:

 • vůli vystavět koaliční spolupráci na zásadách respektu k odlišným názorům, slušnosti, rovného přístupu k politickým partnerům, na zásadách hospodárnosti, otevřenosti a solidarity a zejména na zásadě ohledu na zájmy obyvatel městské části Praha 3, a že
 • budou dbát o dobré jméno Prahy 3 v očích široké veřejnosti a usilovat i s dalšími politickými subjekty o maximální úroveň politické kultury v městské části Praha 3, a že
 • při zásadních otázek fungování městské části Praha 3, zejména při prosazování priorit koaličních stran uvedených v čl. III. této koaliční smlouvy, budou usilovat o shodu s demokratickou opozicí v Zastupitelstvu městské části.

 

1.3 Svou vůli vytvořit koalici stvrzují zástupci koaličních stran svými podpisy na konci této koaliční smlouvy.

 

II.

Předmět koaliční smlouvy

 

2.1 Koaliční smlouva upravuje zejména:

 • programové priority koaličních stran (viz čl. III. níže),
 • principy složení a obsazení Rady městské části a dalších orgánů městské části Praha 3 (viz čl. IV. níže),
 • principy vzájemné spolupráce koaličních stran (viz čl. V. níže).

 

2.2 S ohledem na výše uvedené TOPSTAN, Piráti a Zelení se zavazují:

 • ke spolupráci na dodržování priorit, programových bodů a principů upravených v této koaliční smlouvě,
 • v případech jednostranné iniciativy některé z koaličních stran v průběhu volebního období postupovat tak, aby dosažené řešení bylo výsledkem konsenzu všech koaličních stran,
 • za účelem udržení stability koaliční spolupráce postupovat předvídatelně, dbát na náležitou informovanost svých zástupců v Zastupitelstvu městské části i poradních orgánech (výbory a komise), svých členských základen i veřejnosti,
 • zajistit, aby se jejich zastupitelé účastnili zasedání Zastupitelstva městské části a aby se jejich zástupci a zástupkyně v poradních orgánech (výbory a komise) účastnili jejich jednání.

 

III.

Programové priority koaličních stran

 

3.1 Programové priority koalice jsou následující:

Životní prostředí

●        Budeme snižovat ekologickou stopu radnice a snižovat množství odpadu vznikajícího při chodu ÚMČ Praha 3 a podřízených organizací. Budeme nadále snižovat energetickou náročnost budov.

●        Pro účely městské části Praha 3 budeme odebírat čistou energii.

●        Na akcích pořádaných a financovaných radnicí výrazně omezíme jednorázové obaly.

●        Budeme dále rozvíjet systém Čistá Trojka a Antigraffiti program.

●        Praha 3 bude provádět dílčí opravy chodníků sama a nebude spoléhat jen na TSK.

●        Zajistíme častější svoz kontejnerů na tříděný odpad a vybraná stanoviště nadzemních kontejnerů nahradíme podzemními. Přidáme kontejnery na další typy separovaného odpadu (např. kovy a bioodpad).

●        Zvýšíme počet stojanů s pytlíky na psí exkrementy a frekvenci doplňování.

●        Zajistíme obnovu stromořadí a zvýšíme počet stromů v ulicích Prahy 3 nejméně o 200 nových stromů.

●        Ve veřejném prostoru budeme instalovat veřejná pítka a další vodní prvky.

●        Otevřeme veřejnou diskusi o budoucnosti nám. Jiřího z Poděbrad a po dohodě s občany prosadíme jeho postupnou revitalizaci z rozpočtu HMP. Zachováme kašnu a opravíme ji.

●        Zasadíme se společně s HMP o revitalizaci významných veřejných míst (Vítkov, cyklostezka pod Vítkovem, Tachovské nám., Olšanské nám., Parukářka a Želivského).

●        Zlepšíme hospodaření s dešťovou vodou a její využití na území městské části.

●        Vytvoříme v parcích zelené plochy s přírodním vzhledem.

●        Nebudeme přehlížet chráněné živočichy na území městské části a podpoříme vznik mikrobiotopů. Podpoříme biodiverzitu a více divočiny na Praze 3.

●        Prosadíme omezení světelného smogu.

Vnější vztahy a komunikace

●        Chceme ukončit napjatou atmosféru z minulých let a udělat z radnice otevřený úřad. Budeme prosazovat řešení s podporou napříč politickým spektrem, která budou přesahovat jedno volební období.

●        Změníme fungování Radničních novin, více je otevřeme občanům. Noviny se musí stát moderním a efektivním nástrojem komunikace s občany a nesmí být pouhým marketingovým nástrojem vládnoucích politiků. Zaměříme se i na online verzi Radničních novin, web a sociální sítě. Umožníme větší participaci veřejnosti na obsahu Radničních novin.

●        Budeme prosazovat větší míru participace mezi radnicí a občany městské části. U důležitých záměrů budeme využívat možnost anket a veřejných setkání, ve kterých budou obyvatelé Prahy 3 moci vyjádřit svůj názor.

●        Budeme pokračovat v projektech „Participativního rozpočtu“ a volby „Podnikatele roku“.

 • Připravíme nový vizuální koncept prezentace městské části, který se promítne do všech grafických výstupů Prahy 3.

 • Důležité informace na webových stránkách a v Radničních novinách budou i v cizích jazycích.

 • Budeme klást důraz na moderní formy komunikace.  

●        Zavedeme pravidelná setkání starosty a radních s občany Prahy 3 a online dotazy radním.

Krizové řízení a bezpečnost

●        Budeme prosazovat změnu priorit městské policie s důrazem na preventivní roli. Strážníci se musí kromě dohledu nad parkováním více zaměřit i na další role, a to především v oblasti bezpečnosti, znečišťování veřejného prostoru a dodržování nočního klidu. Proto bychom v ulicích Prahy 3 rádi co nejčastěji vídali strážníky v nočních hodinách.

 • Zvýšíme efektivitu investic do kamerového systému a zavedeme průběžné vyhodnocování přínosu instalovaných kamer.

Územní rozvoj

●        Podpoříme urychlené dobudování Městského okruhu a Pražského dálničního okruhu.

●        Budeme usilovat o přípravu a výstavbu trasy metra D a jeho prodloužení na Žižkov.

●        Budeme usilovat, aby do roku 2022 byla připravena a začala přeměna brownfieldu Nákladové nádraží Žižkov (NNŽ) na moderní městskou čtvrť. Podpoříme urychlené projednání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 2600/00, s preferencí varianty vedení tramvajové trati severně od budovy nákladového nádraží. Budeme trvat na vyhlášení soutěže na využití budovy a zpracování územní studie na NNŽ. Podpoříme připravovaný odkup budovy nádraží hlavním městem Prahou a její využití jako kulturně-vzdělávacího centra.

●        Budeme včas zapojovat veřejnost do diskuze nad plánovanými projekty a u významných ploch budeme prosazovat společně s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy architektonické soutěže.

●        Podpoříme vznik územních studií na území Městské části Prahy 3 s ohledem na nalezení vize dlouhodobého urbanistického rozvoje Prahy 3 i v kontextu zkvalitnění a zkrácení stavebního řízení konkrétních záměrů.

●        Prosadíme jasné nastavení podmínek pro novou bytovou zástavbu na území Prahy 3. Připravíme s hlavním městem Prahou strategii budování sociálního, družstevního a dostupného bydlení na území Městské části Praha 3.

Privatizace

●        Bez odkladů dokončíme rekonstrukci panelových domů v Roháčově – Blahoslavově ulici, Ostromečské, Táboritské, Kubelíkově a v Ondříčkově ulici.

●        Dokončíme privatizaci bytů oprávněným nájemníkům ve zbývajících domech ve vlastnictví MČ Praha 3 podle schváleného harmonogramu a stávajících pravidel.

●        Finanční prostředky získané z privatizace využijeme na opravy stávajícího bytového fondu a na investice do obecního majetku.

Majetek

●        Nastartujeme profesionalizaci správy majetku obce. Zajistíme co největší efektivitu využití majetku s ohledem na potřeby městské části Prahy 3 (např. veřejná vybavenost). Volné nebytové prostory nabídneme prostřednictvím transparentních veřejných aukcí.

●        Vytvoříme podmínky pro maximální využití bytového fondu ve vlastnictví městské části a bez odkladu provedeme rekonstrukci volných obecních bytů, které budeme se ziskem pronajímat, a zajistíme tak větší výnos z majetku obce.

●        Bytový fond rozdělíme na byty sloužící k bytové politice MČ a na byty, které budou pronajímány za běžné ceny, aby se zajistila finanční stabilita obce.

●        Zoptimalizujeme způsob využívání majetku MČ, nechceme se jej ale neopodstatněně zbavovat.

●        Zprovozníme dlouhodobě nevyužívané garáže „Flora“ na Vinohradské ulici a prověříme potenciál dalších nevyužitých prostor.

●        Zahájíme jednání a nabídneme pozemky pod stávajícími garážemi v Bukové/Květinkové – současným uživatelům garáží.

Investice

●        Postavíme novou školku v Bukové ulici.

●        Příprava nových projektů bude probíhat s ohledem na možnosti rozpočtu, dotační příležitosti a podporou klíčových oblastí.

●        Do rozhodování o zásadních projektech zapojíme veřejnost. Spustíme web, na kterém bude přehledně informována o všech plánovaných investicích.

●        Výrazně zlepšíme čerpání evropských fondů a spolufinancování Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem pro místní rozvoj.

●        Dokončíme rekonstrukci Vinohradské polikliniky.

●        Budeme pokračovat v rekonstrukcích a modernizaci škol a školek zřízených MČ.

●        Ve spolupráci s hlavním městem zmodernizujeme Sportovní a rekreační areál Pražačka.

Finance MČ Praha 3

●        Hlavními prioritami jsou vyrovnaný rozpočet a optimalizace provozních nákladů městské části.

●        Vytvoříme finanční rezervy ze současných příjmů z privatizace bytového fondu.

Zaměříme se na nevyužitý potenciál příjmů do obecní pokladny.

●        Připravíme a prosadíme vyrovnanou rozpočtovou strategii 2025.

●        Zavedeme transparentní veřejné elektronické aukce pro prodej nepotřebného městského majetku.

●        Získáme víc peněz z jiných zdrojů než rozpočtu Městské části Praha 3.

●        Od Magistrátu HMP se pokusíme získat na účet Prahy 3 více peněz na investice.

●        Zjednodušíme a zpřístupníme informace o rozpočtu Městské části Praha 3 tak, aby byly srozumitelné všem lidem.

●        Chceme pokračovat a v případě zájmu ze strany občanů navýšit využití principu participativního přístupu k části rozpočtu.

 

Sociální záležitosti, zdravotnictví, drogová problematika, národnostní menšiny, rovné příležitosti a spolková činnost

 • Uděláme audit současných sociálních služeb. Upřednostníme terénní a ambulantní služby v přirozeném prostředí klienta.

 • Zajistíme, aby sociální a návazné služby nebyly podfinancované a byly financovány předvídatelně.

 • Zřídíme koordinátora péče pro lidi, kteří se starají doma o své nemocné příbuzné nebo osoby s handicapem, či o jiné osoby, které potřebují péči.

 • Prověříme fungování zbývajících kasin, zda dodržují vyhlášku a etický kodex, s cílem eliminovat negativní patologické jevy.

 • Prověříme možnost navýšení počtu praktických lékařů pro děti a dorost v Praze 3.

 • Budeme lépe komunikovat s národnostními menšinami.

 • Budeme se aktivně stavět projevům nesnášenlivosti, xenofobie, nacionalismu a rasismu, šikaně, kyberšikaně apod. Zasadíme se o program pro předcházení rasismu na školách.

 • Zajistíme, aby v době letních prázdnin fungoval dostatek služeb pro předškolní i školní děti.

 • Provedeme analýzu rovných příležitostí na ÚMČ Praha 3 a zavedeme vhodná opatření pro zlepšení jejího fungování.

 • Budeme pořádat pravidelné kulaté stoly ke komunitnímu plánování sociálních služeb se zapojením významných subjektů komunitního života Prahy 3.

 • Spustíme program podpory kaváren, barů a hospod, které nabídnou své toalety k využití veřejnosti. Budeme zřizovat veřejné bezplatné toalety na území MČ.

 • Zajistíme, aby na Praze 3 byla alespoň jedna lékárna s nepřetržitým provozem.

 

Bytová politika

 • Podnikneme kroky, aby volné byty v majetku MČ Praha 3 byly co nejdříve využity.

 • Byty ve vlastnictví MČ Praha 3 mají sloužit prioritně k zajištění bytových potřeb.

 • V rámci pravidel bytové politiky podpoříme při přidělování bytů potřebné skupiny ohrožené na trhu s bydlením (senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením). Poskytneme za zvýhodněných podmínek byty profesním skupinám, které potřebujeme získat pro Prahu 3, po dobu výkonu jejich služby.

 • Založíme program „bydlení především“ (rapid re-housing pro Prahu 3), jehož primárním cílem je zajistit stálé bydlení pro rodiny s dětmi bez domova, kteří jsou občané Prahy 3.

 • Budeme usilovat o to, aby na Praze 3 bylo nabízeno krátkodobé pronájmy bytových prostor pouze s platným živnostenským oprávněním a kolaudací k poskytování ubytovacích služeb.

 • Doprava

 • S hlavním městem Prahou budeme spolupracovat na rekonstrukcích a zklidnění ulic Koněvova, Vinohradská, Seifertova a Táboritská, Jičínská a Jana Želivského.

 • Iniciujeme proměnu Olšanské ulice a jejího okolí – zpracování koncepční studie, vč. řešení nového pěšího propojení podél jižní stěny Olšanských hřbitovů.

 • Podpoříme zahájení provozu nového autobusového spojení dolního Žižkova a Jiřího z Poděbrad.

 • Budeme ve větší míře rekonstruovat rozbité chodníky.

 • Zajistíme financování akcí na pozemních komunikacích z rozpočtu Prahy 3 s cílem zvýšit bezpečnost chodců alespoň ve srovnatelném objemu jako v minulých letech. Budeme doplňovat chybějící přechody.

 • Budeme prosazovat lepší podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu. Opírat se budeme o platný cyklogenerel HMP. Dokončíme zejména rekonstrukci pěší a cyklistické trasy A25 mezi Vítkovem a osadami na Balkáně.

 • Prověříme snížení rychlosti ve vytipovaných rezidenčních zónách.

 • Rekonstrukcí stávajících garážových objektů v majetku MČ Praha 3 navýšíme počet parkovacích míst.

 • Tam, kde to lze, upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zlepšení efektivity využití prostoru pro parkování, např. snížíme kovové zábrany, které blokují otevírání dveří.

 • Budeme dbát na dodržování pravidel parkovacích zón.

 • Zajistíme instalaci dalších stojanů na kola a koloběžky. Podporujeme zapojení Prahy 3 do systémů sdílení aut, kol a koloběžek. 

 • Na přechodech pro chodce budeme usilovat o zvýšení četnosti a délky signálu zelené. Prosadíme noční vypnutí semaforů.

 • Budeme omezovat vizuální smog.

 • Kultura

 • Č Praha 3 bude přehledně informovat o všech kulturních akcích na Praze 3. Zlepšíme propagaci všech kulturních akci v Praze 3.

 • Praha 3 se bude aktivně podílet, společně s hl. městem a ministerstvem kultury, na tvorbě koncepci mezinárodního kulturního a společenského centra na NNŽ. Pokusíme se do té doby zajistit letní kulturní provoz na NNŽ.

 • Budeme aktivně podporovat lokální zájmové spolky s konkrétním programem, které usilují o udržování české kultury, celopražských a lokálních tradic Prahy 3.

 • Zasadíme se o oživení kulturních a společenských aktivit kulturních příspěvkových organizací Městské části Praha tak aby oslovily širší spektrum obyvatel jak z hlediska věku, tak zájmu.

 • Pro rozvoj kultury na městské části navážeme úzkou spolupráci s uměleckými středními školami z Prahy 3.

 • Budeme dbát o zachování jedinečného genia loci Žižkova a Vinohrad.

 • Zasadíme se o včasné opravy kulturních památek v městském a veřejném vlastnictví. Budeme usilovat o citlivé opravy památek v soukromém vlastnictví.

 • Budeme podporovat stabilní a předvídatelný systém kulturních grantů a aktivně podporovat lokální zájmové spolky.

 • Do kulturních a společenských akcí pořádaných MČ Praha 3 zapojíme místní podnikatele, upustíme od bombastických a nákladných propagací městské části.

 • Podpoříme živou kulturu na Praze 3 včetně kultury v ulicích a parcích Prahy 3.

 • Podpoříme instalace uměleckých děl (sochy, vodní prvky, plastiky a drobné architektonické intervence) ve veřejném prostoru (parky, náměstí) ve spolupráci s hl. městem Prahou v rámci programu 2 % na umění, a to na základě soutěží nebo výběrových řízení a jasně stanovenými podmínkami výběru uměleckých děl.

 • Zachováme plochy pro legální graffiti.

 • Transparence a zapojení občanů

 • Na základě žádosti kteréhokoli člena RMČ bude hlasování Rady v konkrétním bodě uvedeno jmenovitě v zápise.

 • Kromě výjimečných a odůvodněných případů budou jednání výborů a komisí veřejná.

 • Zpřehledníme rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur a zavedeme transparentní účty.

 • Data budou strukturovaná a rozhraní uživatelsky přívětivé, aby se v informacích snadno vyznal i laik. Zajistíme, aby zápisy a veškeré další dokumenty generované radnicí byly strojově čitelné a dalo se v nich fulltextově vyhledávat.

 • Upravíme jednací řád zastupitelstva. Například upřednostníme interpelace občanů na jednání zastupitelstva, aby byly v pevný čas.

 • Informace o uzavřených smlouvách budou dostupné v registru smluv v zákonných lhůtách a v rozsahu zajišťujícím skutečnou informovanost, ne pouhé smlouvy nebo objednávky odkazující na nezveřejněné přílohy.

 • Zveřejníme seznam nemovitého majetku městské části a nově uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory – viz např. majetková mapa Prahy 6. Zveřejníme nabídky nájmů bytů i nebytových prostor na celopražském informačním portálu.

 • Zavedeme systém projektového řízení. Občané se budou moci dozvědět, na čem radnice zrovna pracuje.

 • Spustíme online petice, aby občané mohli snadno vyslat signál politikům.

 • Aktualizujeme vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Snížíme limit pro zadávání bez výběrového řízení a člen rady nebude moci zadat zakázku samostatně.

 • Budeme dbát na vstřícné vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Zveřejníme souhrn odměn plynoucích zastupitelům z MČ a městských firem.

 • MČ Praha 3 v roli akcionáře
 • Zajistíme, aby společnosti zveřejňovaly na svých webových stránkách informace, aby bylo možné na první pohled pochopit, čím se zabývají a jaký má daná činnost ekonomický význam.

 • Zveřejníme veřejné zakázky, výběrová řízení na pracovní místa, informace o nabídkách pronájmů a prodeje majetku, informace o sponzoringu, CV členů orgánů, organizační strukturu apod.

 • Přesuneme pod MČ některé činnosti, které by měla vykonávat MČ. Předměty činnosti adekvátně upravíme i v zakladatelském právním jednání společností.

 • Zveřejníme závazná pravidla pro odměňování členů orgánů společností, zveřejníme smlouvy o výkonu funkce a budeme dbát na omezení souběhu funkcí tak, aby bylo zřejmé, že dotyčný bude skutečně práci odvádět v požadované kvalitě.

 • Společnosti budou povinny informovat vlastníka, resp. zastupitele, o důležitých krocích při chodu společnosti. Do orgánů společností nominujeme osoby, které budou připraveny kladně vyřizovat žádosti o informace ze strany zastupitelů nebo veřejnosti.

 • Měnit zákl. listinu a stanovy bude možno jen se souhlasem zastupitelstva.

 • Stanovy budou obsahovat jednoznačnou proklamaci, že společnosti jsou povinným subjektem ve smyslu § 2 informačního zákona.

 • Vyhlášení veřejné zakázky od určité hodnoty bude podmíněno oznámením dozorčí radě. V případě velmi vysokých hodnot zakázek by o zadání měla být informována i valná hromada.

 • Zahraniční vztahy

 • Nastartujeme mezinárodní výměny a načerpáme zkušenosti v zahraničí. Budeme kopírovat to, co jinde funguje.

 • Zaměříme se na partnerství a výměny ve školství. Žáci i učitelé dostanou více možností vycestovat, naučit se jazyk, rozšířit si obzory a získat zkušenosti a znalosti i profesionální kontakty.

 • Budeme hledat inspiraci pro optimalizaci úředních procesů. Abychom zlepšili kvalitu a kulturu veřejné služby, umožníme i úředníkům nabrat inspiraci a učit se veřejné službě v zahraničí.

 • Budeme usilovat o přilákání investorů a talentu na Prahu 3, abychom podpořili lokální ekonomiku.

 • Zasadíme se o to, aby se Praha 3 stala skutečně kosmopolitní částí Prahy. Díky vícejazyčným úředním procesům nebo třeba cedulím v ulicích by pro příchozí cizince mělo být snadné na Praze 3 žít a přispět k rozvoji místní komunity a ekonomiky.

 • Pro splnění našich cílů budeme vyhledávat nová partnerská města a instituce a se stávajícími partnery hledat nové možnosti spolupráce.

 • Strategické plánování

 • Připravíme nový strategický plán navazující na současný, který končí v roce 2020.

 • Smyslem strategického plánování je položit základy dlouhodobému rozvoji městské části.

 • Praha 3 bude mít politiku dlouhodobého rozvoje, která bude počítat s veřejným i soukromým sektorem.

 • Na dlouhodobé koncepci budeme hledat shodu napříč politickým spektrem a zapojíme do její tvorby i veřejnost

 • Informatika a web

 • Ukážeme data veřejnosti. Přehled faktur a smluv, analýzy, které si MČ nechává zpracovat, zveřejníme na portálu otevřených dat opendata.praha.eu.

 • Zabráníme závislosti na jednom dodavateli. IT městské části bude postaveno z co největší části na open source řešení. Budeme sdílet infrastrukturu a společně rozvíjet IT řešení s ostatními MČ i s HMP, čímž se sníží náklady na IT služby.

 • Úřad musí být přívětivý vůči lidem, uživatelsky přátelštější, rychlejší a levnější. Provedeme redesign webových stránek na modernější a přívětivější uživatelské rozhraní. Zavedeme jednotnou „zákaznickou“ linku a online podporu. Zrevidujeme pracovní dobu, aby odpovídala reálným potřebám občanů.

 • Zapojíme se do projektu Otevřená města.

 • Zdigitalizujeme úřední procesy a odlehčíme občanům i úředníkům. Zlepšíme způsob, jak se na úřad objednat, a umožníme vyřídit vše na dálku, pokud to jen trochu půjde. V součinnosti s HMP sjednotíme úřední úkony a platby do jednoho portálu.

 • Zjednodušíme a zrychlíme proces získávání povolení pro zábory veřejných prostranství.

 • Občan je „zákazníkem“ ÚMČ. Umožníme občanům ohodnotit služby a přístup úředníka. Budeme tak moci maximalizovat spokojenost občanů se službami poskytovanými radnicí.

 • Zaměříme se na zavedení a rozšíření Smart City technologií, jako například rozvíjení systému energetického managementu a úspor energie, sledování stavu dopravy, ovzduší, kvality vody, svozu odpadu, úklidu veřejných prostor atd. Umístíme chytrá zařízení, která dávají smysl.

 • Budeme prosazovat otevřenost a sdílení dat, stejně tak jako veřejný přístup k nim. Moderní město se pozná podle dobré funkčnosti v každém detailu, včetně propojenosti zařízení.

 • Školství a volný čas dětí a mládeže

 • Chceme školy s moderním a inovativním vzděláváním a zahraničními výměnnými programy. Děti by se měly učit jazyky a kriticky myslet již od útlého věku. Zaměříme se na kvalitu výuky, protože školu dělají lidé.

 • Podpoříme zahraniční studijní pobyty, aby každý deváťák mluvil plynně cizím jazykem. Podpoříme školy v přístupu k celoživotnímu vzdělávání pedagogů, a to i v zahraničí. Pokusíme se přilákat zahraniční učitele.

 • V součinnosti s MHMP podpoříme platy zaměstnanců škol. Zvyšovat platy nebudeme plošně, ale podle výkonnostních kritérií.

 • Propojíme školy a mimoškolní aktivity, aby iniciativa dětí nad rámec výuky byla brána jako součást vzdělávání.

 • Budeme hledat prospěšné formy spolupráce škol s firmami, neziskovými organizacemi nebo univerzitami, např. při environmentální výuce či při výuce programování. Navážeme na Místní akční plán I.

 • Pomůžeme školám s administrativou, např. s EU fondy.

 • Jsme proti diskriminaci na školách, a proto budeme podporovat vyrovnávací opatření v případě individuální potřeby dětí, zejména v případě oprávněné potřeby dítěte. Míra spoluúčasti rodičů a finanční pomoc bude záviset na prokázané potřebě nebo talentu.

 • Vypomůžeme školám s fundraisingem.

 • Rozšíříme kapacity školek a dětských skupin a podpoříme zřizování dětských skupin. Provozní doba školek bude odpovídat potřebám rodičů.

 • Zrevidujeme a zkvalitníme stravování ve školských zařízeních.

 • Zredukujeme netříděný odpad ve školách na nulu.

 • Dotační politika

 • Zveřejníme veškeré smlouvy o poskytnutí dotace. Provozní dotace spolků, sportovních klubů a podobných organizací podmíníme transparentností příjemců a zacílením na děti a mládež.

 • Budeme zveřejňovat informace o současných i plánovaných dotačních programech např. formou dotačního kalendáře.

 • Část rozpočtu poukážeme na participativní rozpočtování – o realizaci projektů rozhodne veřejnost. I veřejnost bude moci navrhnout projekty.

 • Veřejné peníze budou přerozdělovány transparentně podle předem daných a srozumitelných pravidel. Přidělení či nepřidělení dotace bude vždy zdůvodněno a zveřejněno.

 • Přidělování dotací spolkům, sportovním klubům a podobným organizacím budeme koordinovat s Magistrátem hl. m. Prahy tak, aby byl zohledněn přesah a překryv se sousedícími městskými částmi (Praha 10, Praha 2, Praha 9)

 • Sjednotíme postup žádostí a získávání dotací tak, aby bylo jasné, kolik který subjekt dostává od magistrátu a kolik od městských částí. Také budeme evidovat podporu od městských firem.

 • Památky

 • Zasadíme se o opravy chodníků a historické dlažby na ulicích.

 • Podnikneme kroky k obnově historických pump v Chelčického ulici a na Tachovského náměstí.

 • Podpoříme obnovy památek bezúročnými půjčkami.

 • Zajistíme ochranu a údržbu i moderního architektonického dědictví v majetku Prahy 3.

 • Sport
 • Ochráníme všechny sportovní areály před zástavbou v souladu s územním plánem obce, resp. Metropolitním plánem.

 • Otevřeme sportoviště širší veřejnosti. Podpoříme víceúčelové využití sportovišť a vznik menších hřišť ve veřejném prostoru s důrazem na podporu sportu bez tlaku na výkon.

 • Podpoříme sportovní kluby a zájmové spolky s důrazem na práci s mládeží.

 • Podpoříme vznik venkovních hřišť pro všechny generace.

 

3.2 Koaliční strany prohlašují, že budou na půdě všech orgánů městské části Praha 3 a dalších institucí podporovat naplnění programových priorit uvedených v předchozím odstavci 3.1.

IV.

Personální obsazení

 

4.1 Koaliční strany se dohodly, že Rada městské části se bude sestávat z 9 členů, a to v následujícím poměru:

 • TOPSTAN: 4 členové (starosta, 2 uvolnění a 1 neuvolněný),
 • Piráti: 4 členové (2 uvolnění a 2 neuvolnění),
 • Zelení: 1 člen (uvolněný).

Konkrétní personální složení Rady městské části včetně kompetencí je uvedeno v příloze č. 1 této koaliční smlouvy.

4.2 Koaliční strany navrhnou složení orgánů Zastupitelstva městské části (výborů) a orgánů Rady městské části (komisí) a Redakční rady Radničních novin tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této koaliční smlouvy, přičemž koaliční strany se dohodly na zřízení postu uvolněného předsedy Výboru pro územní rozvoj, který připadne Zeleným.

4.3 Koaliční strany budou respektovat personální nominace ostatních koaličních stran do Rady městské části i do poradních orgánů (výbory a komise) a zajistí podporu všech svých zastupitelů pro volbu členů Rady městské části i do výborů za koaliční strany.

4.4 Koaliční strany se zavazují při ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části podpořit návrh na složení Rady městské části a na složení orgánů Zastupitelstva městské části (výborů) uvedený v příloze č. 1 této koaliční smlouvy.

4.5 Koaliční strany se zavazují poskytnout ostatním politickým klubům, které nejsou koaliční stranou této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městské části, personální a materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní činnosti v orgánech městské části Praha 3 i orgánech obecních firem Prahy 3 tak, aby měly možnost plnohodnotně vykonávat své funkce v Zastupitelstvu městské části. 

V.

Spolupráce

 

5.1 Rada městské části bude v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním. Koaliční strany se zavazují, že rozhodnutí Rady městské části podpoří všichni zastupitelé koaličních stran. Koaliční strany se dále zavazují, že bez souhlasu všech předsedů koaličních klubů nepodpoří návrh jiného klubu nebo zastupitele na zařazení nového materiálu na zasedání Zastupitelstva městské části. Pozměňovací nebo doplňovací návrhy podpoří koaliční strany jen po vzájemné dohodě předsedů koaličních klubů.

5.2 Za účelem udržení rovnosti v rámci koaliční spolupráce má každá z koaličních stran na úrovni Rady městské části právo užít veta. Uplatní-li některá z koaličních stran právo veta, následuje smírčí řízení podle čl. VI. této koaliční smlouvy.

5.3 Nejméně 7 dní před každým konáním Zastupitelstva městské části se schází předsedové koaličních klubů, aby spolu projednali otázky společného zájmu a zajistili hladký průběh zasedání Zastupitelstva městské části.

5.4 Koaliční strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají na půdě Zastupitelstva městské části hlasování o vyslovení nedůvěry Radě městské části, popř. odvolání Rady městské části nebo jejích členů a ani se k takovému hlasování nepřipojí. Koaliční strany se zavazují respektovat dohody předsedů koaličních klubů na úrovni Prahy 3 o případných změnách ve složení Rady městské části.

5.5 Koaliční strany se zavazují, že budou v činnosti všech orgánů městské části Prahy 3 podporovat přijetí takových opatření, která zajistí naplnění programových priorit podle čl. III. této koaliční smlouvy.

5.6 Koaliční strany se zavazují, že budou naplňovat tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy (dále jen „opatření“), která budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli z koaličních stran považovat některé z připravovaných opatření za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení smírčí řízení.

5.7 Koaliční strany se dále zavazují, že případné iniciativní návrhy či protinávrhy předkládané v Zastupitelstvu městské části na úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů koaličních stran anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů koaličních klubů. Podmínkou pro podporu výše uvedených iniciativních návrhů či protinávrhů, které se budou týkat programových priorit podle čl. III. této koaliční smlouvy ve smyslu čl. 5.5 této koaliční smlouvy a/nebo označí-li je některá z koaličních stran za věc zásadní povahy ve smyslu čl. 5.6 této koaliční smlouvy, bude vždy dohoda koaličních stran.

5.8 Při rozhodování o věcech neupravených touto koaliční smlouvou, tj. které nebudou prohlášeny za návrhy týkající se programových priorit podle čl. III. této koaliční smlouvy ve smyslu čl. 5.5 této koaliční smlouvy a/nebo za věci zásadní povahy ve smyslu čl. 5.6 této koaliční smlouvy a/nebo nedojde-li k jednotné shodě předsedů koaličních klubů na jejich podpoře ve smyslu čl. 5.7 této koaliční smlouvy, budou zastupitelské kluby koaličních stran při hlasování respektovat stanovisko Rady městské části. Nerespektování stanoviska Rady městské části ze strany jednotlivých zastupitelů koaličních stran tak bude považováno za porušení této koaliční smlouvy.

5.9 Koaliční strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení Zastupitelstva městské části schváleného Radou městské části v zastupitelském klubu některé z koaličních stran bude ze strany člena či členů tohoto klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku ohrozila jednotu představitelů a všech zástupců koaličních stran při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení Zastupitelstvem městské části, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně, nejpozději pět dní předcházejících den zasedání Zastupitelstva městské části, informovat předsedu klubu ostatních koaličních stran tak, aby bylo možné vyvolat dohodovací jednání předsedů zastupitelských klubů koaličních stran, Rady městské části Praha 3 a člena či členů, které danou připomínku vznesli. 

 

VI.

Smírčí řízení

 

6.1 Veškeré případné rozpory vyplývající z této koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny smírčím jednáním koaličních stran. Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení smírčího jednání, nejdéle však na dobu 30 dní.

6.2 Jednání v rámci smírčího řízení svolává starosta tak, aby se konalo nejpozději do 7 dní po vyvolání smírčího řízení. Právo účastnit se smírčího řízení mají vždy 3 zástupci z každé koaliční strany. Za podmínky souhlasu předsedů klubů všech koaličních stran může smírčí řízení probíhat pouze ve složení lídrů koaličních stran a předsedů klubů koaličních stran.

6.3 Nedojde-li k dohodě koaličních stran v rámci smírčího řízení, zdrží se každá koaliční strana předložení sporné věci ve kterémkoliv orgánu Městské části a/nebo, byla-li již sporná věc předložena ještě před zahájením smírčího řízení, zavazuje se koaliční strana, která předmětnou spornou věc v některém z orgánů Městské části navrhla k projednání, rozhodnout o stažení sporné věci z pořadu jednání daného orgánu Městské části Praha 3. V případě předložení sporné věci ze strany člena či členů zastupitelských klubů, které nejsou koaličními stranami této koaliční smlouvy, k projednání v některém z orgánů Městské části Praha 3, se koaliční strany zavazují při hlasování o této sporné věci se zdržet hlasování. 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

7.1 Porušení závazků koaličních stran uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím řízení ve smyslu čl. VI. této koaliční smlouvy.

7.2 Koaliční strany se zavazují, že ode dne podpisu této koaliční smlouvy nebudou bez předchozího informování ostatních koaličních stran samostatně jednat s ostatními politickými subjekty, ani neuzavřou smlouvu nebo dohodu s jinou politickou stranou v rámci Zastupitelstva městské části.

7.3 Koaliční smlouva je závazná pro všechny členy Zastupitelstva městské části, kteří získali (případně získají v průběhu volebního období) mandát člena Zastupitelstva městské části za koaliční strany.

7.4 Všechny změny, dodatky nebo zrušení této koaliční smlouvy musí mít písemnou formu. 

7.5 Koaliční strany prohlašují, že tato koaliční smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné a vážné vůle, a že znění této koaliční smlouvy bylo předem projednáno a odsouhlaseno příslušnými orgány koaličních stran.

7.6 Koaliční strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této koaliční smlouvy, a že tato koaliční smlouvy nahrazuje veškerá předchozí ústní ujednání koaličních stran.

7.7 Tato koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi koaličními stranami a pozbývá účinnosti nejpozději skončením volebního období Zastupitelstva městské části 2018–2022.

7.8 Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních včetně dvou příloh, které jsou nedílnou součástí této koaliční smlouvy, přičemž TOPSTAN obdrží po dvou vyhotovení a Piráti a Zelení obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 20. listopadu 2018

Jiří Ptáček                                                                   Mgr. Michal Vronský

Bc. Jan Bína                                                                RNDr. Jan Materna, Ph.D.

JUDr. Ing. Ondřej Horázný                                           Mgr. Robert Pecka

Ing. Tomáš Mikeska                                                      Mgr. Pavel Dobeš

Mgr. Pavel Křeček                                                        Štěpán Štrébl, MPhil (Cantab)

Bc. Jiří Svrček                                                             Jana Belecová

Bc. Jan Bartko                                                             JUDr. Pavel Musil

Margita Brychtová, DiS.                                                Mgr. František Doseděl

Anna Kratochvílová, MSt (Oxon)                                              Mgr. Ondřej Rut

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek                                 Mgr. Martina Chmelová


Přes dva miliony korun na výsadbu nových stromů v Praze 11

16. července 2019 v 16:00

Včera radní Prahy 11 přijali do rozpočtu dotaci od hlavního města ve výši 2,17 milionu korun. Tyto prostředky budou na podzim použity pro výsadbu nových stromů v jedenácté městské části.

Další články
Nahoru