Dnes Úterý - snih 1°C
Zítra Středa - oblacno 0°C
Úterý 28. 11. 2023
Svátek má René
Vánoční nabídka pro inzerenty
Inzerujte na serveru www.prazskypatriot.cz, do konce roku za zvýhodněné ceny.
Právo

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. Zákon o whistleblowingu) – o povinnostech pro zaměstnavatele a hrozících sankcích

Dne 17. prosince 2021 uplynula lhůta k provedení evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnice o whistleblowingu), do národních právních řádů. Český parlament nestihnul návrh zákona přijmout před podzimními volbami, očekává se nicméně, že návrh bude v blízké době opětovně projednán, a bude přijat v podobné podobě jako původní návrh.

Zde je článek, který se zabýval zejména tím, co whistleblowing znamená a jaké povinnosti stanoví všem zaměstnavatelům. Ve zkratce: jako whistlebloweři jsou označovány zaměstnanci, případně spolupracující osoby, které upozorňují na nelegální činnost organizací nebo institucí, pro které pracují.

V tomto článku se blíže zaměříme na povinnosti tzv. povinných subjektůkterými jsou mimo jiné zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci. Dále se dozvíte, jaké sankce hrozí za porušení povinností povinných subjektů, a jakým způsobem povinné subjekty vyřizují oznámení o protiprávním jednání nebo jeho podezření.

Povinnosti pro povinné subjekty

Jak bylo již výše uvedeno, návrh zákona vymezuje kategorii tzv. povinných subjektů, kterým stanoví zvláštní povinnosti. Mimo jiné do této kategorie mají spadat i zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců (včetně „dohodářů“, zaměstnanců se zkráceným pracovním úvazkem a agenturních zaměstnanců).

Upozorňujeme, že oproti evropské směrnici je český návrh zákona přísnější; dle směrnice je povinným subjektem zaměstnavatel s více než 50 zaměstnanci, je tedy možné, že návrh zákona v tomto ohledu bude ještě změněn.

Povinným subjektům jsou stanoveny tyto nejdůležitější povinnosti:

1. Povinnost zavést vnitřní oznamovací systém

Povinné subjekty budou povinni v rámci své organizace zavést systém, prostřednictvím kterého budou moci oznamovatelé provádět oznámení o protiprávním jednáním nebo podezření na to, že k protiprávnímu jednání dochází. Dle návrhu zákona bude povinný subjekt povinen zajistit, aby oznamovatelé mohli podat své oznámení písemně, ústně, ale také osobně. O oznámení se může seznámit pouze tzv. příslušná osoba (o ní blíže viz bod 2), která je o oznámeních povinna zachovávat mlčenlivost a je povinna je nestraně posoudit.

V rámci vnitřního oznamovacího systému musí být také zajištěna anonymita oznamovatele.

Vedení systému budou moci povinné subjekty outsourcovat; pro povinné subjekty zaměstnávající méně než 249 zaměstnanců bude umožněno tento systém sdílet s dalšími povinnými subjekty.

2. Povinnost určit příslušnou osobu, která je pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému

Každý povinný subjekt bude povinen určit osobu, která se bude věnovat správě oznamovacího systému a dalším zpracováním oznámení, které budou prostřednictvím oznamovacího systému učiněny. Konkrétně bude příslušná osoba zodpovědná za příjem a posuzování oznámení, dále bude navrhovat opatření k nápravě a opatření k předejití protiprávního stavu. Samozřejmostí je, že příslušná osoba bude povinna zachovávat o skutečnostech, o kterých při své činnosti dozví, a bude povinna postupovat nestranně.

Požadavky pro výkon činnosti příslušné osoby jsou dle návrhu zákona následující: musí jít o fyzickou osobu, která je plně svéprávná, zletilá a bezúhonná. Požadavky na vzdělání nejsou stanoveny. Při výběru příslušné osoby je nicméně vhodné vzít v potaz i její morální a odborné předpoklady nebo to, zda se jedná o důvěryhodnou osobu.

Stejně jako v případě vnitřního oznamovacího systému bude umožněno pověřit výkonem činností příslušné osoby třetí osobu a bude možné ji sdílet s dalšími povinnými subjekty.

3. Povinnost zajistit, aby informace o způsobech oznamování byly uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup

Povinný subjekt bude povinen zpřístupnit dálkovým způsobem, ideálně tedy na svých internetových stránkách, následující informace:

  • Jakým způsobem lze podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
  • Jakým způsobem lze podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti
  • Označení příslušné osoby, její telefonní číslo a emailová adresa, případně jiná adresa pro doručování

4. Povinnost zajistit, aby bylo oznámení řádně posouzeno

5. Povinnost zajistit, aby byl oznamovatel řádně vyrozuměn o přijetí oznámení a o jeho posouzení

O přijetí oznámení má být oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů ode dne přijetí.

Oznámení má být posouzeno ve lhůtě 30 dnů. Tuto lhůtu je možné prodloužit až o dalších 30 dnů, maximálně však dvakrát.

Jaké sankce hrozí za porušení povinností?

Za porušení povinností návrh zákona stanoví relativně vysoké pokuty. V případě povinných subjektů (tedy zaměstnavatelů) může být uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč nebo 5 % s čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Za méně závažné přestupky, jako je neuveřejnění příslušných informací dálkovým způsobem, může být povinnému subjektu udělena pokuta do výše 400 000 Kč nebo 3 % s čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Návrh zákona stanoví sankce rovněž pro příslušné osoby, nicméně v nepoměrně nižším rozsahu. Sankce je zároveň stanovena i pro oznamovatele, kteří vědomě podají nepravdivé oznámení, a to až do výše 50 000 Kč.

Jak bude možné podat oznámení a jak bude posouzeno?

Jak již bylo výše uvedeno, oznamovatelé budou moci oznámení o protiprávním jednání podat buď prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, případně oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, a za podmínek stanovených zákonem jej budou oprávněni i zveřejnit.

Dle současného návrhu bude možné oznámení podat jak písemně, tak ústně, případně i osobně.

V případě, že k oznámení dojde prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, začne se oznámením zabývat pověřená osoba. Ta bude povinna vyrozumět o přijetí oznámení oznamovatele do 7 dnů, a do 30 dnů bude muset posoudit, zda je oznámení důvodné, a případně navrhnout povinnému subjektu adekvátní opatření k nápravě. Lhůtu pro posouzení bude možné prodloužit až o 30 dnů, a to maximálně dvakrát. O způsobu vyřízení oznámení musí být oznamovatel opět písemně vyrozuměn.

V případě, že bude oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, příslušná osoba vyrozumí oznamovatele a poučí jej o tom, že oznámení může i nadále podat u orgánu veřejné moci.

O přijatých oznámeních bude příslušná osoba povinna vést evidenci po dobu pěti let, a to v elektronické podobě.

Autorkou článku je Mgr. Veronika Kaplanová


Reforma rozvodů: Ministerstvo počítá s možností nesporných rozvodů u notářů v rámci budoucích úprav

29. října 2023 v 08:39

Ministerstvo spravedlnosti představilo novelu zjednodušující rozvodové řízení, která částečně uleví rozvádějícím se rodičům nezletilých dětí. Ostatní páry, tedy bezdětné manžele, či manžele, kteří již vůči svým dětem nemají vyživovací povinnost, ale žádné zjednodušení nečeká. Ačkoli i jejich...

Co přinese motoristům nový zákon o povinném ručení?

11. října 2023 v 10:07

Česká republika mění podmínky kvůli sjednocení pravidel s ostatními státy EU podle takzvané motorové směrnice. „Změny v zákoně o povinném ručení vnímáme jako krok k větší bezpečnosti na silnicích a k ochraně poškozených v případě dopravních nehod“, představuje pohled pojišťoven Aleš Zethner,...

Právní poradna v Praze 4

2. října 2023 ve 14:48

Nejbližší následující bezplatná právní poradna bude obyvatelům městské části Praha 4 k dispozici 11. října. určena je výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na území městské části každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15 do 17 hodin na Nuselské radnici, Táborská 500,...

Bezplatná právní poradna Prahy 1

27. září 2023 ve 14:02

Bezplatná právní poradna Prahy 1 je opět v provozu. Sídlí na radnici ve Vodičkově ulici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve 3. patře, kancelář č. 313 a otevřena je každé pondělí od 15 do 18 hodin.

Pomoc lidem ve finanční tísni zintenzivňují innogy a občanské poradny

13. září 2023 ve 23:20

Společný projekt energetické firmy innogy a Asociace občanských poraden (AOP) pomohl v rámci celé České republiky v tomto roce již více než 10 tisícům klientů. Jedná se současně o zákazníky dodavatelů energií napříč trhem. Zejména kvůli rostoucím cenám v důsledku vysoké inflace totiž roste počet...

Aplikace s vašimi právy, když stojí trajekty i letadla

9. srpna 2023 v 17:33

Dopravu na severu Evropy úterý ochromily silné bouře. Stály letadla, trajekty, autobusové i železniční linky – svá práva v případě mimořádných situací najdou cestující v bezplatné mobilní aplikaci „ECC-Net: Travel“.

Zápis do neoficiálních rejstříků? Digitální a informační agentura vyzývá k opatrnosti

31. července 2023 v 07:50

Digitální a informační agentura (DIA) varuje nově podnikající osoby, aby byli obezřetní vůči datovým zprávám, které nabízí krátce po začátku podnikání zápis do soukromého firemního registru. Výzva, kterou v uplynulých týdnech dostali tisíce nových podnikatelů skrze datovou schránku, vytváří dojem,...

Uzavření bezplatné právní poradny Prahy 14

7. června 2023 v 11:47

Od 13. července bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v Praze 14 každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák.

Poslední květnový den bude uzavřena bezplatná právní poradna Prahy 14

18. května 2023 v 08:53

Ve středu 31. května bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v budově radnice Prahy 14 každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák.

Praha 6: Poradna pro bydlení

15. května 2023 ve 21:51

Obyvatelům, kteří se nevyznají v systému sociálních dávek a problematice energií vychází radnice Prahy 6 vstříc a každou středu jim je ve Skleněném paláci k dispozici poradenské a kontaktní centrum ve Skleněném paláci. Zájemcům tady budou poskytnuty komplexní informace o řešení problematiky...

Právní a IT aspekty e-commerce poodhalí konference LAW FIT 2023

14. května 2023 v 07:59

E-commerce bude tématem letošního ročníku tradiční konference LAW FIT, která spojuje svět práva a informačních technologií. Konferenci pořádá 29. května 2023 Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve svých prostorách. Akce je určena pro širokou odbornou veřejnost a vstup je po...

Další články
Nahoru