dnes
Pátek - zatazeno
13°C
zítra
Sobota - obcasny-dest
9°C
pozítří
Neděle - zatazeno
5°C
Komentáře

Nařízení o zákazu provozu osobních přepravníků

Postup zavedení zákazu užívání osobního přepravníku dle Nařízení RHMP č.14/2016 kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno.  

Květen 2016

Událost – důležitý mezník

31. 5. 2016 – Schválení záměru vymezení míst se zákazem. Stanoven termín předložení návrhu nařízení hl. m. Prahy nejpozději 30. 6. 2016, zkrácena lhůta projednání připomínek na 15 dnů

Červen 2016

Událost – důležitý mezník

15. 6. 2016 – Městským částem doručen dopis o zahájení připomínkového řízení k návrhu

22.6.2016 – MČ Praha 1 odesílá své připomínky a kromě jiného doporučuje zahájit přípravu umístění dopravního značení okamžitě, tedy ještě před nabytím účinnosti

Červenec 2016

Událost – důležitý mezník

19. 7. 2016 – přijetí Nařízení HMP č.14/2016 Radou hl. m. Prahy

IDEÁLNÍ STAV – vzorový postup schválení nařízení

20. 7. 2016 – zadání projektu na osazení dopravního značení (DZN) TSK (dle připravených podkladů pro Nařízení hl. m. Prahy) 

REALITA – skutečný postup dle dostupných informací  

TSK byl uložen požadavek na vypracování projektu, ale bez termínu ukončení. Pouze v zápisu se uvádí datum 15. 8. 2016.

27. 7. 2016 – jednání RFD HMP, odborů dopravy městských částí, TSK a dalších. Zde bylo konstatováno, že projekt se připravuje pomalu a bylo navrženo provizorní řešení spočívající v umístění přechodného (dočasného) dopravního značení jen na některá vybraná místa ze zóny schválené Nařízením hl. m. Prahy s tím, aby si projekty a realizaci zajistili městské části sami.

To bylo logicky městskými částmi jednomyslně zamítnuto z následujících důvodů:

                  U přenosných dopravních značek i dle vyjádření PČR a MP hrozí nevymahatelnost opatření i pokud by došlo jen k jejich pootočení či položení na zem

                  Vymezení jen jednoho náměstí a přilehlých ulic neřeší situaci, protože cílem je omezení provozu na celém území MČ Praha 1, tedy v rámci zóny schválené Nařízením hl. m. Prahy a ne jen vyloučením provozu z několika ulic.

                  Odbor dopravních agend magistrátu na jednáních tvrdil, že přechodnou úpravu si mají zajistit městské části, což není pravda, protože například obdobné značení při maratonu vždy zajišťuje MHMP. Městské části tak trvaly na rychlém provedení opatření trvalé povahy, tedy instalaci pevných trvalých značek. 

Srpen 2016

IDEÁLNÍ STAV – vzorový postup schválení nařízení

19. 8. 2016– dokončení projektové dokumentace (30 dní je maximalistický časový prostor)

26. 8. 2016 – lhůta pro odsouhlasení návrhu PČR (1 týden)

26. 8. 2016 – vyvěšení veřejné vyhlášky o záměru na umístění DZN na úřední desku 

REALITA – skutečný postup dle dostupných informací  

23. 8. 2016 – přichází na Odbor dopravy MČ Praha 1 cestou TSK informace, že ODA MHMP (odbor dopravy agend) rozhodl, že zákaz osobního přepravníku bude realizován na území MČ Praha 1 jen na Staroměstském náměstí, v ulici Karlova, Celetná a na mostech – Karlův, Mánesův, Čechův a Štefánikův, a to jen formou přenosných značek

Odbor dopravy MČ Praha 1 tento návrh odmítl s tím, že trvá na naplnění schváleného Nařízení hl. m. Prahy, kdy provoz je regulován na celém území MČ Praha 1 a stále považuje použití dočasných značek za naprosto nevhodné a v praxi za obtížně vymahatelné. Konkrétně pak bylo stanovisko doplněno následujícími dotazy, požadavky a doporučeními:

-       požadavek na zpracování opatření pro celé území MČ Praha 1 beze zbytku.

-       Požadavek na potvrzení faktu, že opatření bude vydávat ODA MHMP po odsouhlasení městskými částmi, neboť DZN bude umístěno jak na komunikacích spravovanými městskými částmi, tak na vybrané komunikační síti.

-       dotaz, kdo osazení a každodenní obnovení (i opakované) bude platit a fyzicky kontrolovat a obnovovat

-       dotaz na otázku vymahatelnosti nařízení, bude-li v tom kterém okamžiku chybět byť malá část značení vymezujícího oblast Prahy 1 a otázka, kdo jej bude vymáhat (Městská policie) včetně jejich stanoviska

-       otázka na finanční stránku tohoto dočasného opatření, a to včetně jeho obnovy

-       otázka kolik skutečného času se získá oproti definitivnímu značení

-       otázka zda již jsou dopravní značky objednané – jejich výroba, protože příslušné firmy je na skladě nemají

-       dotaz v jakém stavu se nachází příprava trvalého dopravního značení v rozsahu stanoveném nařízením hl. m. Prahy (která měla logicky započít 19.7.2016

-       dotaz proč dochází k redukci rozsahu zóny jen na určité lokality v rozporu se schváleným územím

Na dotazy nikdo neodpověděl, ale TSK po tomto jednání zadalo externímu dodavateli zpracování projektu na umístění trvalého dopravního značení (původně mělo být 20.7.2016. Tady je tedy měsíc zdržení.).

Září 2016

IDEÁLNÍ STAV – vzorový postup schválení nařízení

10. 9. 2016 – sejmutí veřejné vyhlášky (po 15 dnech) 

25. 9. 2016 – lhůta pro uplatnění připomínek k vyvěšené vyhlášce (veřejnost i MČ) – 15 dní

26. 9. 2016 – vyvěšení opatření obecné povahy na umístění DZN na úřední desku s vypořádáním případných připomínek  ·

10. 9. 2016  – sejmutí opatření obecné povahy (po 15 dnech)

REALITA – skutečný postup dle dostupných informací  

1. 9. 2016 – Protože se množí dotazy a telefonáty lidí, kteří říkají, že magistrát tvrdí, že za nerealizaci opatření může Praha 1, uchylujeme se k malé lsti.

Z mobilu voláme na magistrát a chceme vědět, proč na ulicích Segway stále jezdí. A skutečně, dozvíme se, že proces blokuje Praha 1 a že nás přepojí na toho, kdo za to může. Po 5 minutách přijde rozuzlení. Zvoní telefon na stole a dovolali jsme se sami sobě.

7. 9. 2016 – na MČ Praha 1 proběhlo jednání s externím zpracovatelem projektu umístění trvalého dopravního značení na kterém se poprvé dozvídáme podstatné informace. Práce na projektu běží a můžeme tak predikovat reálné termíny dokončení celé akce.

ODHADOVANÝ STAV – OČEKÁVANÝ PRŮBĚH DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ

19. 9. 2016 – Externí dodavatel může odevzdat dokončený projekt

21. 9. 2016 –projektu může být předán ke stanovisku PČR

27. 9. 2016 – projekt může být odsouhlasen PČR (1 týden)

Říjen 2016

IDEÁLNÍ STAV – vzorový postup schválení nařízení

V mezidobí logicky měla probíhat výroba a příprava DZN. Samotné osazování s přelepem by pak ideálně započalo v průběhu vyvěšení OOP, přelepy by byly odstraněny z 10. na 11. 10. 2016

Nařízení tak mohlo být účinné a plně vymahatelné nejpozději od 11. 10. 2016 při využití maximálních možných termínů, které by zvládl průměrně zdatný úředník. V praxi by pak jen při troše snahy bylo možné tento termín urychlit o týdny.

ODHADOVANÝ STAV – OČEKÁVANÝ PRŮBĚH DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ

3. 10. 2016 – veřejná vyhláška o záměru na umístění DZN může být vyvěšena na úřední desku

18. 10. 2016 veřejná vyhláška může být sejmuta z úřední desky (po 15 dnech)

Listopad 2016

ODHADOVANÝ STAV – OČEKÁVANÝ PRŮBĚH DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ

2. 11. 2016 – může uplynout lhůta pro uplatnění připomínek k vyvěšené vyhlášce (veřejnost i MČ) – 15 dní

4.11. 2016 – může být vyvěšeno opatření obecné povahy na umístění DZN na úřední desku s vypořádáním případných připomínek

21. 11. 2016 – OOP může být sejmuto z úřední desky (po 15 dnech)       

Pokud by v průběhu procesu již probíhala výroba a příprava DZN a jeho osazování s přelepem, je možné celou zónu zprovoznit (uvést do vymahatelného stavu) kdykoliv od 21.11.2016. Reálné datum bude záviset na úplné instalaci DZN.

Nařízení by tedy mohlo být účinné a plně vymahatelné nejpozději do konce listopadu 2016, prakticky je možné termíny zkracovat o cca 2–3 týdny.

Závěr

Vítáme, že magistrát nyní urychlil realizaci finálního označení zóny dopravním značením.

S ohledem na dosavadní stav Praha 1 již zadala zpracování projektu pro umístění dočasného dopravního značení (přenosných značek) samostatně pro MČ Praha 1, ale plně v rozsahu, které bylo schváleno Nařízením hl. m. Prahy.

Jako MČ Praha 1 tedy budeme připraveni a v případě dalšího pozdržení realizace trvalého DZN tak může Praha 1 přistoupit k dočasnému řešení. Pokud by tedy bylo nyní neprodleně zvoleno toto dočasné opatření bylo by termínově splněno (Praha 1 by byla označena přenosnými značkami a nařízení tak bylo na území MČ Praha 1 vymahatelné) 6. 10 2016.

Tento krok sebou nese finanční náklady pro Prahu 1 a urychlil by proces vymahatelnosti nařízení na území MČ Praha 1 o maximálně 6 týdnů.

Praha 1 se ale obává, že přistoupení na dočasné řešení v jiném rozsahu, než tom, který byl schválen v rámci Nařízení hl. m. Prahy by mohlo vést ke sporům a napadení platnosti celého nařízení. Provozovatelé by logicky namítali, že Rada hl. m. Prahy neměla jasno o tom co schválila, protože v praxi realizuje jiné území odpovídající původním návrhům vzneseným provozovateli v rámci připomínkového řízení.

Riskovat nyní, že Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost Nařízení hl. m. Prahy není vhodné a spíše by odpovídalo snahám provozovatelů vozítek segway.

Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway

7. září 2016 21:35 | Kategorie: Komentáře

Městská část Praha 1, která prosadila zákaz provozu osobních přepravníků („segway“) na chodnících a stezkách pro chodce v centru Prahy, nenese žádnou vinu na tom, že segwaye v Praze nadále hojně jezdí. Dopravní značení, které umožní zákaz vymáhat, je plně v kompetenci hlavního města Prahy.
Sdílejte
 

editovat

Důvod, proč jsou v centru Prahy navzdory zákazu stále ve velké míře v provozu osobní přepravníky segway, je neexistence příslušného dopravního značení. Instalace tohoto značení je totiž nutnou podmínkou, aby Policie ČR a Městská Policie mohla dodržování zákazu vymáhat a jeho porušení stíhat.

Zákaz provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce je stanoven nařízením Rady hlavního města Prahy č. 14/2016, které již nabylo účinnosti.

„Věnovali jsme značné a dlouholeté úsilí, abychom dosáhli zákazu provozu segwayů na území památkové rezervace. Nejdřív jsme prosadili v Parlamentu ČR přijetí novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která umožňuje obcím regulovat provoz těchto osobních přepravníků vlastními obecně závaznými předpisy,“ uvedl JUDr. Ivan Solil, radní MČ Praha 1 pro bezpečnost a prevenci kriminality a dodal: „Pro obyvatele i návštěvníky centra Prahy se jedná opravdu o palčivý a silně obtěžující problém. Dokazuje to řada stížností, které nám na segwaye chodí a bohužel i řada případů zranění způsobených jejich provozem.“

Richard Bureš, zástupce starosty MČ Praha 1 pro dopravu a informatiku, poděkoval zákonodárcům i politické reprezentaci hlavního města Prahy za přijetí nařízení a k problematice značení řekl: „Podle dostupných informací a s přihlédnutím ke všem zákonem stanoveným lhůtám lze očekávat, že nařízení o zákazu provozování segwayů by tedy mohlo být účinné a plně vymahatelné nejpozději do konce listopadu 2016.“

Dále k tomu dodává: „Dočasné dopravní značení navržené Magistrátem hlavního města Prahy by v žádném případě nedostalo segwaye z ulic. Namísto celého území MČ Praha 1 chce totiž omezit jejich provoz jen na tzv. Královské cestě, tedy na Staroměstském náměstí a v ulicích Karlova a Celetná. Všude jinde, kde provoz segwayů dělá problémy, by dočasné značky umístěny nebyly a zůstaly by tak problémem.“

Za viníky současného stavu, kdy přes zákaz je v centru města provoz osobních přepravníků nadále velmi hustý, označují oba představitelé Prahy 1 úředníky Magistrátu hlavního města Prahy, kteří měli realizovat projekt příslušného dopravního značení. Rozhodně se nejedná o selhání politické reprezentace Prahy 1 ani hlavního města Prahy.

Pro případ, že by průtahy se značením, a tedy i vymahatelností zákazu segwayů pokračovaly, vypracovala MČ Praha 1 na své náklady a ze své iniciativy náhradní plán instalace dočasného dopravního značení. „V případě prodlení jsme schopni okamžitě zajistit provizorní řešení (značení) pro celou Prahu 1 a nařízení by tak bylo vymahatelné již od 6. října 2016,“ uvedl radní Richard Bureš.

 „My jsme prosadili právní předpis. Po provedení příslušného dopravního značení bude důsledné vymáhání zákazu záviset zcela na orgánech Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy,“ vysvětlil radní JUDr. Ivan Solil.

Tisková zpráva MČ Praha 1

Názory uveřejněné v rubrice KOMENTÁŘE nemusí vyjadřovat stanoviska a názory redakce.


Jan Skopeček: Jednou z priorit nové vlády musí být hledání kompromisu ohledně důchodové reformy. Potůčkova komise selhala

Včera v 17:42

Posilující koruna znehodnocuje devizové rezervy. Silnějšímu kurzu brání spekulanti

22. listopadu 2017 v 17:37

„Navyšování úrokových sazeb a dobré výsledky tuzemského hospodářství posilují kurz koruny. Koruna je však po devizových intervencích překoupená, což brání ještě rychlejšímu posilování,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.  

KDU-ČSL zuří: Náhle se v něm objevilo další místo, které získali komunisté a to zcela účelově! Arogance moci, vyhnívací metoda, nebere si servítky Bělobrádek

22. listopadu 2017 ve 12:16

Poslanecký klub KDU-ČSL po svém jednání vyzval vítěze voleb, hnutí ANO, k jednání o uspořádání Sněmovny. KDU-ČSL odmítá neochotu jednat, negování návrhů, neschopnost diskutovat, se kterou se ze strany vítěze voleb setkává. „Respektujeme vítěze voleb, ale odmítáme aroganci moci," říká předseda...

Její snaha byla ze strany bratrů Pelikánových zesměšňována, poslední události svědčí o vědomé lži a klamání veřejnosti v kauze, která měla negativní dopad na důvěryhodnost Česka v očích našich spojenců

21. listopadu 2017 ve 12:49

Potvrzení informace o angažmá bratra ministra spravedlnosti Pelikána v takvané kauze Fajád považuji za důkaz o tom, že ministr Pelikán lhal nejen sněmovní opozici, ale i veřejnosti, a že postupoval zcela nestandardním způsobem, když k jednání o propuštění pěti Čechů vězněných v Libanonu pověřil...

Praha 6: Nejsme žába na prameni, pouze nechceme vyústění tunelbusů na Vítězné náměstí

20. listopadu 2017 v 17:42

Praha 6 je v souvislosti s takzvanými tunelbusy dlouhodobě označována jako žába na prameni při jejich zavádění, což je nepravdivý mýtus. Praha 6 se pouze brání proti vyústění tunelbusů na Vítězné náměstí, které je dlouhodobě přetížené. Dopravní situaci tam navíc ještě zhoršilo zprovoznění...

Takto to fungovalo za hrůzovlád ODS a TOP 09, člověk musí žasnout, čeho jsou ve své nadutosti a bezmezné touze po moci někteří pravicoví politici schopni. To je jen ukázka z ostrého Valentova výpadu, servítky si nebral ani v dalších řádcích

20. listopadu 2017 v 09:28

Člověk musí žasnout, čeho jsou někteří pravicoví politici, ve své nekonečné nadutosti a bezmezné touze po moci a “pozemské slávě”, schopni. Jejich plná ústa „demokracie, lidských práv a svobody”, na straně jedné, ovšem ostře kontrastují se zatuchlým odérem, který od nich vane, ze strany druhé....

Martin Kupka: Výsledek přepočtu hlasů je pro mě závazkem

19. listopadu 2017 v 17:34

„Výsledek přepočtu je pro mě překvapením a současně závazkem, protože jako demokrat beru samozřejmě volby velmi vážně. Chci tímto poděkovat za podporu všem voličům, kteří moje jméno i na zadní straně lístku našli, a zároveň jim slíbit, že se budu snažit vykonávat mandát poslance co...

Ministr dopravy Dan Ťok: Prověřování Kapschem napadaného mýtného tendru postupuje nestandardně

17. listopadu 2017 v 07:39

Ministerstvo dopravy opakovaně kritizuje firmu Kapsch za obstrukční jednání, jehož cílem je shodit tendr na mýto dřív, než uchazeči stačí přijít s nabídkami, které ukáží, nakolik je současná cena konkurenceschopná. Postup ÚOHS při prověřování zakázky na dodávku a provoz mýtného systému považuje...

Hle, nová jednotná, ideově semknutá Národní fronta je tu. Vrací se ke kořenům, je to povedená taškařice. A zároveň další podvod na voličích za posledních 28 let

15. listopadu 2017 ve 14:47

Volebně neúspěšné tzv. demokratické strany se vrací ke kořenům. Jak jinak lze nazvat povedená taškařice v předvečer výročí ekonomického a politického převratu z roku 1989. Ti malí z nejmenších se hrdě jako jedna žena a jeden muž postavili před mikrofon a oznámili městu a světu, že utváří...

Žádné ovace si nezaslouží, je to prohra státu, který rozděluje společnost

15. listopadu 2017 ve 12:44

„Ministerstvo financí dnes rozdá první výhry v účtenkové loterii. Není co slavit. Účtenkovka není nic jiného než řízená podpora udávání, a to si žádné ovace nezaslouží. Je to také prohra státu, který plošnou evidencí tržeb cíleně rozděluje společnost na potenciální zloděje a angažované udavače. To...

Magistrát: Zdravý rozum zvítězil, taxikáři stávku zrušili

15. listopadu 2017 v 11:41

Hlavní město vítá, že zdravý rozum nakonec zvítězil a skupina taxikářů se rozhodla nestávkovat. Minulá stávka nepřinesla nic jiného než negativní dopad na celou taxislužbu v hlavním městě. Nátlak a braní si Pražanů za rukojmí nemůže nic vyřešit, řešení může přinést pouze...

Jana Černochová: Budeme bránit všem snahám o oslabení či duplikaci struktur NATO. PESCO nesmí vést ke vzniku evropské armády

15. listopadu 2017 v 09:16

Končící premiér Sobotka doslova křepčí kolem včerejšího připojení se České republiky ke Stálé strukturované spolupráci (PESCO) zemí Evropské unie. Prohloubení obranné spolupráce evropských zemí je již tradičně určitým fetišem pana premiéra a sociální demokracie, za kterým nevidí jiný cíl než vznik...

Zatím nejostřejší výpad na soupeře Zemana v boji o Hrad: A to všem dobře živeným pražským kavárníkům, prozápadním demagogům a neukojeným manipulátorům moci leží v žaludku, hřímá

14. listopadu 2017 v 08:44

Souboj o prestižní post „nejrovnějšího z rovných” se již u nás plně rozhořel. Obhájí Miloš Zeman, nebo Pražský hrad obsadí někdo jiný? Osobně se domnívám, že ke změně nedojde, neboť nejen já, ale i významná část našich občanů, mezi kandidáty nyní nenachází nikoho, kdo by nejvyšší ústavní funkci...

Udženija: Je čím dál jasnější, s kým chce Babiš vládnout

13. listopadu 2017 ve 12:52

Piráti si potvrdili spolupráci s ANO tím, že podpoří kandidáta ANO na předsedu sněmovny. Babiš si plácnul s komunisty na zdanění církevních restitucí. A Okamura si v TV notoval s místopředsedou KSČM, že při druhém pokusu o sestavení vlády na Babiše kleknou a ten změkne. Je čím dál jasnější, s kým...

Sedli jim na lep, stali se jejich užitečnými idioty a součástí toho paktu

12. listopadu 2017 ve 23:00

Rozhodnutí Pirátů o podpoře nominanta ANO Radka Vondráčka na předsedu PSP je bianco šekem pro samovládu Andreje Babiše a Miloše Zemana. Je to velká rána do systému brzd a protiváh. Andrej Babiš díky tomuto rozhodnutí bude moci manipulovat nejen Poslaneckou sněmovnou, ale i celou českou...

Další články
Nahoru