dnes
Sobota - polojasno
16°C
zítra
Neděle - jasno
22°C
pozítří
Pondělí - jasno
23°C
Právo

Exekutorská komora: Insolvenční správce bude kontrolovat, zda má povinný dost velký plat

Očekávaná novela insolvenčního zákona, která by měla zjednodušit vstup dlužníků do oddlužení, nedávno nabyla účinnosti. Přesně to bylo v sobotu 1. června. Touto novelou chtějí zákonodárci řešit zejména vícečetné exekuce, neboť vzrůstá podíl dlužníků, kteří mají 10 i více exekucí a nejsou schopni platit své dluhy. Exekutorská komora ČR chce v souvislosti s účinností novely veřejnosti poskytnout důležité informace, které by měl zvážit každý případný žadatel o oddlužení.

Někteří odborníci a zejména nevládní organizace upozorňují na možná úskalí spojená s novelou insolvenčního zákona a její aplikací v praxi. Lidé budou muset pečlivě zvážit, zda půjdou do tohoto „nového“ oddlužení.

„Oproti původní úpravě bude oddlužení řešeno vždy zpeněžením veškerého majetku dlužníka a současně plněním splátkového kalendáře. Jedinou výjimkou z prodeje majetku bude obydlí dlužníka, tj. nemovitost, ve které dlužník bydlí a jejíž hodnota není nepřiměřená oproti obvyklé ceně,“ říká viceprezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík. Ostatní majetek dlužníka tak bude možné prodat a z jeho zpeněžení uspokojit věřitele.

Dosud insolvenční soudy zpravidla rozhodovaly o jednom z těchto způsobů oddlužení, tedy buď o prodeji majetku anebo o plnění formou splátek, přičemž rozhodujícím kritériem byla hranice 30% uspokojených pohledávek nezajištěných věřitelů.

„Nově tak bude možné prodávat jak majetek dlužníka, tak současně i provádět srážky z jeho příjmů. Pokud jde o splátky, pak i nadále zůstává 30% hranice pro případné rozhodnutí o osvobození od placení neuspokojených pohledávek po 5 letech,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

Nově mohou dlužníci zaplatit v průběhu pěti let i méně, přičemž o tom, zda budou nebo nebudou osvobozeni, rozhodne insolvenční soud. Dlužník bude muset prokazovat, že se „opravdu snažil“ – řečí zákona, že „vynaložil veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat“, aby uhradil náklady insolvenčního správce, dále pak výživné (pokud má dlužník vyživovací povinnost) a odměnu za sepis a podání insolvenčního návrhu.

Toto jsou tzv. superprioritní pohledávky, které bude muset dlužník platit vždy, aby se oddlužil. Otázkou však zůstává, zda a kolik bude muset zaplatit ostatním věřitelům? Konečné rozhodnutí tak bude na insolvenčním soudu, přičemž i zde platí, že rozhodnutí soudu je vždy nejisté. Pokud ale dlužníci uhradí již zmiňovaných 30 % pohledávek a dodrží i ostatní podmínky oddlužení, insolvenční soud rozhodne o tom, že neuspokojené pohledávky platit nemusí.

Níže jsou pro zájemce podrobnější informace k novele insolvenčního zákona. Insolvenční správce bude muset mj. kontrolovat, zda je dlužník zaměstnán na místě, jež je adekvátní jeho potenciálu a zda pobírá adekvátní mzdu. 

Novinky v insolvenčním zákoně:

 • Úprava možných způsobů oddlužení – oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
  a oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty zůstává. Oddlužení tedy bude spojeno se zpeněžením majetkové podstaty dlužníka (mzda, peněžní prostředky, movitý i nemovitý majetek, akcie atd.). To zamená, že jakmile bude insolvenční řízení zahájeno, přistoupí insolvenční správce ke zpeněžení majetkové podstaty; pokud bude sráženo ze mzdy, pak nelze zpeněžit obydlí dlužníka, pokud hodnota tohoto obydlí nepřesahuje hodnostu stanovenou prováděcím předpise
 • Podle nových pravidel bude oddlužení splněním splátkového kalendáře
  a zpeněženém majetkové podstaty splněno, jestliže
  :

a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši (takzvané 100% oddlužení),

b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,

c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Právě poslední varianta se výrazně liší od současného znění insolvenčního zákona. Pětiletá lhůta zůstává, zůstává i 30% limit pro oddlužení, který však dlužník nebude povinen splnit, pokud vynaloží veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Ve skutečnosti tedy bude dlužník muset splácet co nejvíce, aby splatil alespoň 30 % svých pohledávek, v takovém případě se má totiž za to, že vyvinul veškeré úsilí k plnému uspokojení věřitelů. Insolvenční soud však může dlužníka oddlužit i když tohoto limitu nedosáhne.

Bez ohledu na výše uvedené bude dlužník vždy povinen zaplatit zákonem stanovené prioritní pohledávky. Dlužník nadto bude věřitelům vždy povinen uhradit minimálně totéž, co uhradí ve prospěch insolvenčního správce.

 • Do insolvence se dlužník přihlásí s vidinou toho, že uhradí menší část dluhu a zbytek mu bude odpuštěn. Faktem ale je, že v insolvenčním řízení se povinným automaticky sráží více než v exekučním řízení vedeném pro nepřednostní pohledávky. V exekuci zbude dlužníkovi na živobytí zpravidla více, přičemž automaticky nedochází ke zpeněžení celé majetkové podstaty.
 • Do vymoženého plnění insolvence se započítává plnění z tzv. smluv o důchodu, což jsou prostředky povinného z jiných zdrojů (v některých případech, bohužel, i z práce načerno). Samotné insolvenční řízení je zahájeno poté, co zpracovatel podá návrh k soudu a ten jej schválí. Insolvenční návrh mohou pro dlužníka zpracovat kvalifikované osoby, mezi které patří i soudní exekutoři. Při řádném splácení je celý proces završen smazáním všech v minulosti nabytých dluhů.
 • Mírnější pravidla oddlužení budou zavedena pro starobní a invalidní důchodce (druhý a třetí stupeň invalidity). V jejich případě ke splnění oddlužení postačí, pokud oddlužení nebylo zrušeno po dobu tří let od jeho schválení a pokud vynaložili veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.
 • Insolvenční správce bude muset hodnotit, zda dlužník naplno využívá svůj potenciál na trhu práce, co se týče hledání příjmů, a zda zastává adekvátně placenou pozici. Toto hodnocení provádí v rámci zákonného dohledu nad činností dlužníka a podává o tom zprávu insolvenčnímu soudu, který následně posoudí, zda dlužník stále splňuje podmínky oddlužení.
 • Posunutí hranice některým skupinám dlužníků trochu uleví, jenže jiným skupinám přitíží. Obzvláště v případě oddlužení, v rámci něhož dlužník nesplní ani 30% limit, mohou věřitelé přijít řádově i téměř o 100% svých pohledávek, které už nebudou moci žádným jiným způsobem vydobýt. Zejména u věřitelů, jejichž pohledávka má podobu výživného, může hrát výpadek ve výši 1000 Kč zásadní roli.
 • Nelze též nezmínit negativa spojená s oddlužením. Pokud věřitelé přijdou v důsledku oddlužení dlužníka o velkou část svých pohledávek, budou tuto ztrátu muset sanovat jinde. Větší soukromí věřitelé se zpravidla uchýlí ke zvýšení cen u platících zákazníku, aby pokryli svou ztrátu z nedobytných pohledávek. Stát ztrátu z nedobytných pohledávek a zaplacených nákladů spojených s těmito insolvenčními řízeními přenese na daňové poplatníky. Největším rizikem soukromého sektoru pak je tzv. druhotná platební neschopnost, do které se mohou podnikatelé i společnosti dostat v případě, že se jejich pohledávka stane v důsledku oddlužení jejich dřívějšího smluvního partnera z převážné části nedobytnou.


Tiskové prohlášení Exekutorské komory ČR


Právní poradna pro seniory a matky samoživitelky

Včera v 07:08

Senioři a matky samoživitelky Prahy 15 se mohou obrátit na právní poradnu, která je k dispozici na radnici každou středu od 9 hodin.

Praha 15: Právní poradna pro seniory a matky samoživitelky

10. srpna 2020 v 15:27

Senioři a matky samoživitelky se mohou obrátit na právní poradnu, která je k dispozici každou středu od 9 hodin.

Jak funguje úschova kupní ceny a proč je důležitá?

30. července 2020 v 11:29

Při uzavírání kupní smlouvy na nemovitost je nezbytná úschova kupní ceny. Úschova oběma smluvním stranám, tedy jak prodávajícímu, tak kupujícímu, zaručí, že se peníze dostanou ve správném okamžiku do správných rukou.

Novela občanského zákoníku upravuje práva pronajímatelů bytů i mění povinnost předkupního práva

9. července 2020 v 09:36

První červencový den vstoupila v platnost novela občanského zákoníku, která upravuje práva pronajímatelů bytů i mění povinnost předkupního práva, které se defacto ruší, kromě uvedených výjimek. Novela se dále dotýká i bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků...

Právní poradna Prahy 13 zdarma

8. července 2020 v 07:22

Základní právní poradenství zdarma nabízí radnice třinácté městské části občanům v problematické situaci.

Víte už o novém právu pronajímatele zahrnout smluvní pokutu do nájemní smlouvy?

2. července 2020 v 10:56

Dikce ustanovení občanského zákoníku (dále jako „OZ“) o nájemní smlouvě sledovala od počátku primárně ochranu nájemce jako slabší smluvní strany. Promítnutím této ochrany je celá řada ustanovení, z nichž jedno z nich s účinností od 1.07.2020 doznalo novelizace zákonem č....

Poslanci budou rozhodovat o posílení ochrany spotřebitelů na tuzemském trhu

16. června 2020 ve 12:23

Novela energetického zákona po dvou letech příprav dorazila do Parlamentu ČR. Poslanci v příštích měsících rozhodnou o tom, jak moc se posílí ochrana spotřebitelů na tuzemském trhu. Poprvé budou například definovat, kdo je to zprostředkovatel v energetickém obchodě a jaký má být obsah jeho...

innogy varuje: šmejdské praktiky se rozšiřují i na online srovnávačích

15. června 2020 v 11:02

innogy varuje své zákazníky i veřejnost, aby velmi zvážili užití a především výsledky, které jim nabízí řada online srovnávačů při výběru dodavatelů energie. Energetická skupina dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje jejich činnost, a stále více zjišťuje, že se uchylují ke skrytému nekalému obchodnímu...

Další články
Nahoru